Verkavelingsaanvraag

Wat

Verkavelingsvergunningen zijn vergunningen voor de verdeling van een grond in twee of meer percelen of voor het afsplitsen van een perceel, bestemd voor woningbouw met het oog op verkoop of verhuur.

Een verkavelingsvergunning bevat een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden - financiële lasten bijvoorbeeld - om de verkaveling te mogen uitvoeren.

Een goede raad: laat je dossier altijd door een landmeter of een architect samenstellen.

Voor wie?

Iedereen die een grond in twee of meerdere bouwgronden gaat opdelen of wijzigingen wil aanbrengen aan bestaande verkavelingsvoorschriften.

Voorwaarden

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet je eigendom volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark).

Hoe aanvragen?

Voor je een dossier binnenbrengt met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, kan je het voorontwerp (gemaakt door een landmeter) bespreken met de gemeente Kortemark.

Als dit voorontwerp goedgekeurd wordt, kan je een aanvraagformulier invullen en binnenbrengen, samen met het volledige dossier. Zo'n formulier kan je krijgen op het Omgevingsloket, maar je kunt het ook gewoon zelf downloaden via www.ruimtelijkeordening.be.

In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal het Omgevingsloket je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.
 

Afhandeling

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. Er wordt een openbaar onderzoek gestart : gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
  2. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
  3. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
  4. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert de stedenbouwkundig ambtenaar een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  5. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
  6. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  7. De verkavelingsvergunning of -weigering of de verkavelingswijzigingsvergunning- of weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  8. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de verkaveling uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  9. 35 dagen na de uithanging mag je uitvoering geven aan de verkaveling of de verkavelingswijziging, tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen worden.

Contact informatie