Borgsom voetpad of borduren

Wie werken plant aan een eigendom (bouwwerken of verbouwingen), moet zorgen dat het voorliggende voetpad of de borduur hierdoor niet beschadigd raakt. Lokale besturen werken daarom met het betalen van een borgsom.

1. Ga eerst na of het openbaar domein al beschadigd is nog voor de werken zijn gestart. Zo ja, meld dit aan het Omgevingsloket, die hiervoor iemand ter plaatse zal sturen om indien nodig vaststellingen te doen. Hij of zij doet dit enkel in jouw bijzijn of in de aanwezigheid van iemand die jij hiervoor hebt afgevaardigd.

2. Betaal de borgsom op het rekeningnummer van de Gemeente Kortemark vooraleer je stedenbouwkundige vergunning af te halen. Als de openbare weg uitgerust is met voetpaden of verhardingen naast de rijweg (verharde bermen, parkeerstroken ...) betaal je een borgsom van 125 euro per 10 meter (of gedeelten ervan) eigendomslengte langs deze openbare weg, met een minimum van 125 euro. Waar enkel borduren voorkomen, wordt het bedrag van de borgsom gehalveerd.

3. Na het einde van de werken krijg je de borgsom terugbetaald, op voorwaarde dat er geen schade werd vastgesteld.

4. Is er wel schade ontstaan en zorgde jij niet voor herstelling ervan, dan worden de herstellingswerken ambtshalve uitgevoerd. Je wordt hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. De kosten worden ingehouden van de borgsom  en ook eventuele meerwerken worden aangerekend.


Contact informatie