Integratie

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Lokaal opvanginitiatief voor volwassen asielzoekers

Elke asielzoeker die in België aankomt en politiek asiel aanvraagt, komt eerst terecht in een collectief asielcentrum dat beheerd wordt door de federale overheid (Fedasil) of door het Rode Kruis. Daarna kan hij overgeplaatst worden naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) dat door het OCMW beheerd wordt. Het OCMW van Kortemark heeft enkele woningen die als LOI erkend zijn.

Een asielzoeker heeft enkel recht op materiële opvang tijdens de volledige duur van de asielprocedure. Deze opvang bestaat uit:

  • huisvesting: de asielzoeker vindt onderdak in één van de volledig ingerichte LOI's.
  • leefgeld: de asielzoeker krijgt een wekelijks bedrag aan leefgeld. Daarmee moet hij onder andere zelf voeding of verzorgingsproducten aankopen.
  • betaling van medische kosten, onderwijskosten, vervoerkosten, ...

Daarnaast krijgt de asielzoeker sociale begeleiding, juridische ondersteuning en administratieve hulp. Alle begeleiding van de asielzoeker is gericht op integratie in de samenleving.

Lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Gezien hun kwetsbare toestand kunnen zij bijstand krijgen van een voogd voor alle stappen die verband houden met hun verblijf in België. Deze voogd valt onder de Dienst Voogdij van de FOD Justitie.

Het Sociaal Huis werkt voor de opvang en ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen samen met de vzw Klooster-Hospitaal, de Zusters van Liefde in Kortemark.

Dringende medische hulp

Het Sociaal Huis kan de kosten betalen voor dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf, ook al verblijven die niet in een Lokaal Opvanginitiatief. Een maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis onderzoekt of je in aanmerking komt voor de tussenkomst in dringende medische kosten en betaalt deze rechtstreeks aan de zorgverstrekker of apotheek.

Dit zijn de voorwaarden om een tussenkomst voor dringende medische hulp te verkrijgen:

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België
  • Je woont en verblijft in Kortemark
  • Je kan niet in orde komen met de mutualiteit, in België of in het buitenland
  • Je hebt onvoldoende financiële middelen om zelf de zorg te betalen
  • Je hebt deze medische verzorging dringend nodig

Voor meer info kun je contact opnemen met het Sociaal Huis van Kortemark.

Financiële steun

Een asielzoeker die ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister, kan financiële steun aanvragen bij het Sociaal Huis. Het bedrag van deze financiële steun is gelijk aan het bedrag van het leefloon.

Van zodra de asielzoeker erkend wordt als politieke vluchteling of het statuut van subsidiaire bescherming verkrijgt, wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister en kan hij aanspraak maken op het leefloon.

Daarnaast kun je voor andere financiële moeilijkheden ook terecht bij het Sociaal Huis.

Nederlands

Nederlands oefenen

In Kortemark kan je Nederlands oefenen tijdens gratis praattafels Nederlands.

Nederlands leren

Er zijn verschillende scholen en organisaties waar je Nederlands kan leren. Het volledige aanbod voor kinderen en volwassenen kan je hier vinden: Onthaalonderwijs OKAN (-18 jaar), Centrum voor Basiseducatie (CBE), Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), Universitair Talencentrum (UTC), … 

 


Contact informatie