Scholenvervoersplan Handzame

Kortemark maakt werk van veiliger schoolomgevingen. Kinderen moeten op een veilige manier de verplaatsing tussen thuis en school kunnen maken, zeker ook te voet of met de fiets. Voor de verschillende deelgemeentes werden daarom scholenvervoersplannen uitgewerkt. Dat gebeurde telkens in overleg met de betrokken school.

In een eerste fase gingen we na hoe en langs welke route de leerlingen op vandaag naar school komen en welke knelpunten of gevaarlijke situaties ze daarbij eventueel ondervinden. Op basis daarvan stelden de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de school samen een actieplan op. Beide partners engageerden zich om elk op hun domein de nodige stappen te zetten.

Het schoolbestuur van De 2Sprong Handzame ging in intens overleg met het gemeentebestuur. Dat leverde een stevig document aan actiepunten op. De knelpunten en de verschillende routes naar school staan ook gebundeld op een ‘schoolroutekaart.

Acties vanuit de gemeente

De acties vanuit de gemeente zijn verspreid over verschillende locaties. We sommen ze hieronder op.

Schoolomgeving

De busstrook aan de ingang van de school verdwijnt. Heel wat ouders gebruiken deze strook momenteel als een soort ‘kiss & ride’-zone of als parkeerplaats. Bij het opnieuw wegrijden zorgt dit regelmatig voor extra verkeersdruk of conflicten. Op de vrijgekomen ruimte kan een toegankelijke opstapplaats voorzien worden voor de toekomstige bushalte ‘Spoorpark’. De Lijnbus zal er halt houden op de rijweg zelf. Aan de overkant van de straat wordt er nu vaak nog deels op het voetpad en deels op de rijweg geparkeerd. Door ook deze halte toegankelijk aan te leggen, kan er niet meer fout geparkeerd worden. Op het Spoorpark is er voldoende parkeergelegenheid voor (groot)ouders die hun (klein)kinderen willen afhalen.

Fietsers die het Krekedalfietspad volgen, rijden voorbij het Spoorpark en de Kronevoordestraat om dan terug aan te sluiten op het provinciaal fietspad. Het is echter voor gemotoriseerd verkeer in de Kronevoordestraat op vandaag niet duidelijk dat ze voorbij een belangrijk fietsknooppunt rijden. De gemeente zal daarom een duidelijke, voldoende grote rode slemlaag laten aanleggen op het wegdek ter hoogte van de kruising met dit fietsknooppunt. Daarop komen fietsgeleidingsstroken en de bijhorende witte fietssymbolen.

Sowieso staat extra aandacht voor sensibilisering rond fout parkeren hoog op de agenda. Het is de bedoeling dat de gemeenschapswacht flyers uitdeelt en overtreders hierop aanspreekt.

Herinrichting Handzameplein

Niet iedereen respecteert de voorrang van rechts op en bij het Handzameplein. Wie uit de Edewallestraat komt, een voorrangsweg op alle andere kruispunten, denkt ter hoogte van de Werkenstraat ten onrechte ook daar voorrang te hebben. Ook het verkeer komende van de Kronevoordestraat heeft het gevoel op een voorrangsweg te rijden maar moet voorrang geven aan het verkeer vanuit de Handzamestraat.

De dienst mobiliteit heeft een voorstel uitgewerkt voor het herinrichten van het Handzameplein. Het verkeer van de Kronevoordestraat moet voorrang geven aan het verkeer uit de Handzamestraat; hier worden haaientanden en een verkeersbord B1 geplaatst om dit extra te benadrukken. Het verkeer uit de Edewallestraat moet voorrang geven aan de Werkenstraat; hier worden een stopstreep en een verkeersbord B5 voorzien. Ook ter hoogte van de Schoolwegel komt een stopstreep.

De bushalte op het Handzameplein verdwijnt. Er komen twee bushaltes in het begin van de Handzamestraat. Op het Handzameplein wordt er wel een fietsenstalling voorzien. Om na het stallen van de fiets veilig naar de halte te kunnen stappen, komt er een extra oversteekplaats.

Voorts wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd op de parking voor de kerk en verdwijnen de palen die op het voetpad van het Handzameplein staan. Ze bemoeilijken immers een vlotte doorgang voor voetgangers of maken die voor sommigen zelfs onmogelijk.

Het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van de Edewallestraat met de Werkenstraat (noordzijde) wordt geschrapt. Het verkeer moet er stoppen om voorrang te verlenen aan het verkeer vanuit de Werkenstraat, maar stilstaan op een zebrapad is verboden. Er is een andere oversteekplaats vlakbij.

Kruispunt Staatsbaan - Gouden-Hoofdstraat

Op dit kruispunt komt er een asverschuiving met een gearceerde middengeleider. Zo kan er ook een haakse oversteekplaats met rustpunt aangelegd worden. Het fietspad langs de Staatsbaan krijgt ter hoogte van de Gouden-Hoofdstraat ook een rode slemlaag die de voorrang van de fietsers visueel benadrukt.

Acties vanuit de school

Is het aan de gemeente Kortemark om de nodige aanpassingen in het straatbeeld door te voeren, dan ligt de opdracht van De 2Sprong hoofdzakelijk in het sensibiliseren en informeren van de leerlingen én hun (groot)ouders. De school stelde daarom een werkgroep samen die tal van acties en campagnes op poten gaat zetten.

Mogelijke werkpunten vanuit de school zijn de opstart van een ‘voetpool’, zowel richting het marktplein als richting de Staatsbaan. Daarbij wordt er in groep en onder begeleiding gestapt. De organisatie van een autovrije schooldag of een verkeersweek is een andere mogelijkheid. De school wil ook inzetten op acties rond duurzaam verkeer en zal bij inschrijving al meteen info meegeven over mobiliteit.

 


Contact informatie