RUP Deprez

RUP Deprez

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Deprez is gelegen ten oosten van de kern Kortemark, langs de Lichterveldestraat. Het plangebied omvat de site van het bedrijf Deprez Construct en enkele percelen gelegen tussen de site Deprez Construct en de Lichterveldestraat.

De planningsbevoegdheid voor dit plan ligt in principe bij de provincie West-Vlaanderen. Omwille van meerdere relevante lokale aanknopingspunten, de kleinschaligheid van het plan en de beperkte wijzigingen ten opzichte van de bestaande juridische toestand, besliste de deputatie van provincie West-Vlaanderen de opmaak van het plan te delegeren aan de gemeente Kortemark.

Met dit RUP wil Kortemark de ruimtelijke bestemmings- en ontwikkelings- mogelijkheden voor het plangebied vastleggen.

Het college heeft in zitting van 5 april 2019 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Deprez goedgekeurd. De publieke raadpleging liep van dinsdag 28 mei 2019 tot en met 27 juli 2019. Op 26 juni 2019 werd een participatiemoment georganiseerd.

De startnota, procesnota en het verslag van het participatiemoment omtrent RUP Deprez kan je terugvinden bij 'documenten' of door op de gelinkte woorden te klikken.

De adviezen en reacties die tijdens de periode van raadpleging werden geformuleerd, werden verwerkt in de scopingsnota. Het college van burgemeester en schepenen keurde deze scopingsnota goed op 31 januari 2020.

De gemeenteraad van Kortemark heeft het RUP Deprez voorlopig vastgesteld op 29 juni 2020. Dit ontwerp RUP werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 21 september tot en met 19 november 2020. Er vond een infovergadering plaats op 24 september in de raadszaal van het gemeentehuis.