Gemeente Kortemark

Publieke ruimte

Publieke ruimte

De dienst publieke ruimte staat in voor het onderhoud van het openbaar domein en bestaat uit een dienst Wegen &Water en dienst Groen & Openbare netheid en het beheer van het recyclagepark.

Technische meldingen

Alle meldingen, bemerkingen en klachten van technische aard kan u melden via het omgevingsloket door:

 • een e-mail te sturen naar omgevingsloket@kortemark.be ;
 • te bellen naar tel. 051 57 51 34;
 • langs te gaan bij het omgevingsloket (gemeentehuis 1ste verdieping)

U kan hier terecht voor bijvoorbeeld:

 • zwerfvuil/sluikstorten
 • verstopping van riolering/straatkolken
 • beschadiging/ontbreken van signalisatiemateriaal (straatnaamborden, verkeersborden)
 • overlast door ratten
 • gebreken aan wegen en stoepen
 • snoeien van bomen en struiken op openbaar domein

Wij willen u vragen zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over het gemelde probleem door te geven (juiste ligging, omschrijving probleem, ...). Laat zeker ook een adres, telefoonnummer of emailadres na, zodat wij u, indien nodig, kunnen contacteren.:

De volgende problemen kan je rechtstreeks aan het betrokken bedrijf melden:

Fluvius (gas/elektriciteit)

 • Infolijn  (zonaal tarief)     078 35 35 34
 • Gasgeur (gratis nummer)    0800 65 0 65
 • Storing/defect (zonaal tarief)      078 35 35 00 (Bijv. riolering of straatverlichting)
 • Huisvuilophaling www.mirom.be - 051 26 03 50

Wegen & Water

De dienst Wegen &Water beheert de wegeninfrastructuur in groot Kortemark in functie van een maximale veiligheid, duurzaamheid en comfort voor de inwoners.

Onderhoud van de verharde wegen

De dienst wegen staat in voor het onderhoud van de verharde wegen en de landbouwwegen, met uitzondering van gewest- en privéwegen.

Onder het dagelijks onderhoud vallen kleinere herstellingen zoals het opvullen van putten in de weg, het plaatsen van boordstenen voor andersvaliden, het plaatsen van greppels en andere kleinere herstellingen aan voetpaden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het dagelijks onderhoud en herstellingen en anderzijds de investeringen. Investeringen hebben te maken met grotere werken die door het afdelingshoofd Wonen & Omgeving worden gecoördineerd en opgevolgd, maar waarvan de uitvoering door aannemers gebeurt.

Signalisatie

Het onderhoud en het plaatsen van nieuwe wegsignalisatie (borden en markering) valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Wegen &Water.

Beheer van de waterhuishouding

Ter preventie van wateroverlast is er de controle van de spaarbekkens en krooshekkens. Bij mogelijke wateroverlast zorgt de dienst wegen & water voor het klaarleggen van de zandzakjes in overleg en coördinatie met de burgemeester, brandweer en politie.

Het onderhoud, het uitdiepen, het herstel, het verwijderen van slib en het beschermen van de taluds van de gemeentelijke grachten.

Sinds juni 2014 werden de waterlopen van categorie 3 overgedragen naar de provincie West-Vlaanderen.

Sneeuw- en ijzelbestrijding

De dienst Wegen &Water en de dienst Groen & Openbare netheid zorgen onder leiding van de coördinator publieke ruimte voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Het uittekenen van de strooiroutes, het opstellen van een strooiplanning, bepalen hoe er gestrooid moet worden (welke hoeveelheden pekel en zout, afhankelijk van de weeromstandigheden), het al dan niet inzetten van sneeuwruimers,… Dit wordt zo georganiseerd om het strooien op een zo efficiënte en milieuvriendelijk mogelijke manier te laten verlopen.

Groen & Openbare netheid

De groendienst staat in voor alle groenvoorzieningen van de gemeente. Het onderhoud van pleinen en parken, beplantingen, aanplantingen van bomen, éénjarige bebloemingen ... wordt door hen gedaan of opgevolgd. Ze snoeien hagen, leggen grasperken, enz.

Het overgrote deel wordt door de eigen groendienst gedaan. Voor grotere of héél complexe werken doen ze beroep op externe aannemers. Bijvoorbeeld voor het maaien van de wegbermen, snoeien van hoogstammige bomen, ...

Daarnaast staat de groendienst in voor het onderhoud van de begraafplaatsen in groot Kortemark. Ook hier wordt het onderhoud zowel door eigen medewerkers gedaan als extern uitbesteed. De coördinator publieke ruimte en de ploegbaas groen staan in voor de kwaliteitscontrole van de uitbestede werken.

Het team van de groendienst wordt ook ingezet voor grote evenementen zoals de verschillende kermissen, feestelijkheden en sportinitiatieven georganiseerd door de gemeente.

Daarnaast zorgt de dienst ook voor het verwijderen van zwerfvuil, het leegmaken van alle vuilnisbaken, het proper houden van de gemeente.

Contactgegevens dienst

Publieke ruimte

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 40
medewerkers

Relevante informatie