Gemeente Kortemark

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Meldingen

Een stoeptegel die verzakt is, zwerfvuil, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, ongewenst anderstalig drukwerk, zwerfkatten ... het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in jouw buurt.


Problemen kun je signaleren aan de gemeente via het mailadres: omgevingsloket@kortemark.be of telefonisch via 051 57 51 34.

Het omgevingsloket bevindt zich op de eerste verdieping van het gemeentehuis en is iedere weekdag toegankelijk van 8.30 tot 12 u. en op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven. Klik op de link 'melding' voor het signaleren van bijv. defecte straatverlichting of verstopte riolering.

Klachten

Het gemeentebestuur streeft steeds naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers… Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.
Ben je ontevreden over de dienstverlening, de wijze waarop je bent behandeld, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd, iets dat gewoonweg niet is uitgevoerd? Vul dan het klachtenformulier in. Telefonisch kan je ook klacht indienen via het nummer 051 56 81 21.

Het gemeentebestuur en de gemeentediensten krijgen op deze manier ook de kans om fouten recht te zetten en de werking te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure is een uiting van duidelijke ontevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Dit kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), of de termijn waarop het (niet) is uitgevoerd.

Wanneer is een klacht niet ontvankelijk ?

  • De klacht is niet bestemd voor de gemeente zelf, maar voor derden. Ze wordt overgemaakt aan de derde partij en de klager wordt hiervan geïnformeerd.
  • De gemeente is niet bevoegd voor deze klacht, maar mag de klacht niet overmaken aan de bevoegde instantie (bijvoorbeeld de Bestendige Deputatie, Raad van State,...) maar de burger zal geïnformeerd worden over de beroepsprocedure.
  • De klacht is anoniem.
  • De klacht is in behandeling op een ander niveau (bijvoorbeeld gerecht).
  • De termijn waarbinnen de klacht kan ingediend worden is verstreken (1 jaar na de feiten).
  • De klacht is kennelijk onredelijk.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op de lokale politie, het OCMW en andere overheden.

Reglement

Alle klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening worden behandeld volgens het reglement ‘klachtenbehandeling' dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd.
De klachtenprocedure is van toepassing op het gemeentebestuur (gemeentepersoneel en politieke mandatarissen). Ze is niet van toepassing op de lokale politie en andere overheden.

Behandeling van de klacht

De klacht wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. Aan de klager wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. Wanneer wordt vastgesteld dat de klacht gegrond is, wordt ook een oplossing geformuleerd. Voorzien wordt dat een klacht binnen de 4 weken is afgehandeld.

Praktisch

Communicatie

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 56 81 21

Openingstijden

Iedere werkdag van 08.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.