Gemeente Kortemark

Zitdagen en samenwerkingsovereenkomsten

Het Sociaal Huis heeft met verschillende organisaties een samenwerkingsovereenkomst afgesloten teneinde een oplossing te bieden aan problemen die gemeentelijk overschrijdend zijn.

Een aantal van deze organisaties houdt ook zitdag in het Sociaal Huis.

ZITDAGEN

 • De Opstap

De Opstap is een samenwerkingsproject tussen negen OCMW’s van de Westhoek met als doel om kansengroepen, in het bijzonder leefloongerechtigden en gelijkgestelden, te laten deelnemen aan het sociale en culturele leven en hen toe te leiden naar een werkervaring en/of tewerkstelling. Je kan hiervoor iedere dinsdag terecht bij de trajectbegeleider van De Opstap in het Sociaal Huis maar je moet wel doorverwezen worden door een maatschappelijk assistente van het Sociaal Huis.

 • WoonWinkel West

WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen een vijftal OCMW’s uit de Westhoek. Je kan terecht bij het woonloket in het Sociaal Huis op maandag- en donderdagvoormiddag waar je informatie kan bekomen omtrent huisvesting, premies, energie, …

 • ’t Schoederkloptje

’t Schoederkloptje is een welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen. Deze VZW richt zich tot iedere inwoner van Kortemark die met kansarmoede geconfronteerd wordt en die hierrond wil werken. De verantwoordelijke van ’t Schoederkloptje houdt iedere eerste dinsdagvoormiddag van de maand zitdag in het Sociaal Huis.

 • IZI Wonen

IZI Wonen uit Ingelmunster is een sociale bouwmaatschappij waar mensen terecht kunnen om een sociale woning te huren of aan te kopen. Je kan een afgevaardigde van de Mandelbeek iedere laatste dinsdag van de maand terug vinden in het Sociaal Huis van 8u30 tot 10u.

 

Naast organisaties die effectief zitdag houden in het Sociaal Huis zijn er ook organisaties waarmee het Sociaal Huis een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en die via het Sociaal Huis kunnen gecontacteerd worden :

 • Dyzo

Dyzo is een dienst die zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt op economisch, financieel, juridisch en psychologisch vlak. De aanvrager wordt ofwel doorverwezen door het Sociaal Huis ofwel kan de aanvrager ook rechtstreeks contact opnemen met Dyzo via : info@dyzo.be

 • De Bosrank

De gemeenten Kortemark en Houthulst hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met voedselbank De Bosrank. Via een attest van het Sociaal Huis kunnen mensen met een beperkt inkomen tweemaal per maand (eerste donderdagnamiddag en derde donderdagvoormiddag van de maand) bij deze voedselbank terecht mits betaling van een administratieve bijdrage van 1,00 euro per bezoek.

 • Het Keerpunt

Personen (en hun familieleden) die problemen ervaren door het gebruik van drugs en die niet residentieel moeten behandeld worden, kunnen geholpen worden door de ambulante drugzorg Het Keerpunt in Torhout.

 • De Golfbreker

De Golfbreker is een thuisbegeleidingsdienst uit Veurne die intensieve opvoedingsondersteuning aanbiedt aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

 • De Passage

De Passage is een opvangplaats voor dak- en thuislozen, gehuisvest in het oude rustoord De Clep in Alveringem en gecoördineerd door het OCMW van Alveringem. Het is een crisisopvang voor de duur van maximum vier maanden en opname kan enkel via doorverwijzing door het Sociaal Huis.

 • Het Regionaal Crisisnetwerk

Wanneer er buiten de kantooruren en tijdens het weekend crisisopvang moet geregeld worden voor mensen die in een noodsituatie verkeren en tijdelijk niet over een eigen huisvesting beschikken, kan het Regionaal Crisisnetwerk instaan voor nacht- of weekendopvang. Er kan enkel van deze crisisopvang gebruik gemaakt worden na doorverwijzing door het Sociaal Huis.

 • Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor

De gemeente Kortemark is lid van het RSVK Veurne-Diksmuide. Het RSVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen met een bescheiden inkomen die problemen ondervinden om een huisvesting te vinden op de reguliere woonmarkt.

 • Kledijdienst OCMW Veurne

Mensen met een beperkt inkomen kunnen, via een doorverwijzingsattest van het Sociaal Huis, terecht bij de Kledijdienst van het OCMW van Veurne waar ze tegen voordelige prijzen zowel nieuwe als tweedehands kledij kunnen aankopen.

 • Steunpunt Vakantieparticipatie

Mensen die om financiële redenen weinig of niet op vakantie kunnen gaan, krijgen vanuit het Steunpunt Vakantieparticipatie een ruim aanbod van daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties aangeboden. Deelname aan deze activiteiten kan enkel op doorverwijzing van het Sociaal Huis.

 • Dienst Ondersteuningsplan

Deze dienst heeft tot doel om mensen met een (vermoeden van) beperking te helpen om een aantal keuzes te maken in het leven. Deze dienst richt zich zowel tot jongeren als volwassenen. Van deze dienst kan gebruik gemaakt worden na doorverwijzing van het Sociaal Huis.

 • Kind en Gezin

Kind en Gezin heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezin door gezinsondersteuning aan te bieden, kinderopvang en adoptie.

 • SEL

Het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders binnen een bepaalde regio met als doel om de aangeboden zorg te optimaliseren.

 • De Kringwinkel

In de Kringwinkel kunnen klanten, die door het Sociaal Huis doorverwezen worden, tegen voordelige prijzen tweedehands spullen aankopen. Dit kan in de Kringwinkels van Torhout, Roeselare, Tielt en Izegem.

 • De Mandel

De Mandel uit Roeselare is een sociale bouwmaatschappij waar mensen terecht kunnen om een sociale woning te huren of aan te kopen.

 • Ijzer & Zee

Woonmaatschappij Ijzer & Zee uit Veurne is een sociale huisvestingsmaatschappij die de aankoop of de huur van betaalbare woningen en appartementen mogelijk maakt.

 • Accolade

Accolade is een netwerk van Geestelijke Gezondheidszorg, bestaande uit verschillende partners waaronder eerstelijnsdiensten, huisartsen, OCMW’s, … De doelgroep zijn volwassenen met een risico op geestelijke gezondheidsproblemen met als doel te komen tot een grotere vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

 • De Lijn

Wie een leefloon of een equivalent leefloon geniet komt in aanmerking voor een Vervoersgarantie netabonnement van De Lijn waarbij aan een voordelig jaartarief op ieder net van de Lijn West-Vlaanderen kan gereden worden, ook met de Belbus.

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.