Gemeente Kortemark

Vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Wat is een taxidienst?

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

  • Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd.
  • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.
  • De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst.
  • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.

Waarvoor dient dit formulier?

  • Om ofwel een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst,
  • een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst,
  • een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven, op voorwaarde dat de gemeenteraad de tarieven niet heeft vastgesteld,
  • een vergunning, een verhoging of een vermindering van reservevoertuigen aan te vragen.

Hoe stuurt u dit formulier op?

Verstuur dit formulier volledig ingevuld aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen - T.A.V. dienst lokale economie. U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal.