Gemeente Kortemark

Materiële opvang / lokaal opvanginitiatief

Elke vreemdeling die in België aankomt en politiek asiel aanvraagt komt eerst terecht in een collectief asielcentrum dat beheerd wordt door de federale overheid (Fedasil) of door het Rode Kruis. Daarna kan hij overgeplaatst worden naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) dat door het OCMW beheerd wordt. Het OCMW van Kortemark heeft enkele woningen die als LOI erkend zijn.

Een asielzoeker heeft recht op materiële opvang tijdens de volledige duur van de asielprocedure. Deze opvang bestaat uit:

  • Huisvesting: de asielzoeker vindt onderdak in één van de volledig ingerichte LOI's.
  • Leefgeld: de asielzoeker krijgt een wekelijks leefgeld waarmee hij o.a. zelf voeding, verzorgingsproducten, ... moet aankopen.
  • Betaling van medische kosten, onderwijskosten, vervoerkosten, ...

Daarnaast krijgt de asielzoeker sociale begeleiding, juridische ondersteuning en administratieve hulp. Alle begeleiding van de asielzoeker is gericht op integratie in de samenleving.

Een asielzoeker/vreemdeling die ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister kan financiële steun aanvragen bij het OCMW. Het bedrag van deze financiële steun is gelijk aan het bedrag van het leefloon.
Van zodra de asielzoeker erkend wordt als politieke vluchteling wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister en kan hij aanspraak maken op het leefloon.

Naast de asielzoekers/vreemdelingen die politiek asiel aanvragen zijn er nog een aantal illegale vreemdelingen die geen rechten hebben op materiële en/of financiële steunverlening. Zij kunnen enkel aanspraak maken op dringende, medische hulp. Er zijn ook minderjarigen die samen met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven. Zij kunnen opgenomen worden in een federaal opvangcentrum waar zij de nodige materiële hulp krijgen.

Vanaf april 2016 start het OCMW een uniek project in West-Vlaanderen met de opvang en ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen waartoe een overeenkomst werd afgesloten met het Klooster Hospitaal te Kortemark.

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.