Gemeente Kortemark

Reglement uitleendienst voor tentoonstellingsmateriaal

UITLEENDIENST VOOR TENTOONSTELLINGSMATERIEEL – REGLEMENT

 

Artikel 1 : Het gemeentebestuur Kortemark leent gratis tentoonstellingsmaterieel uit aan erkende jeugd- en volwassenenorganisaties en aan de scholen in Kortemark.

Artikel 2 : De uitleendienst is gevestigd in ‘De Beuk’, Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark, tel. 051 56 61 08, fax 051 56 83 54, e-mail cultuurtickets@kortemark.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12 of op afspraak

Artikel 3 : Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van ontvangst. Indien nodig kan het gemeentebestuur het ontleende materieel op elk moment terugvragen.

Artikel 4 : Annulering van het toegezegde materiaal moet minstens 14 dagen vooraf gebeuren.

Artikel 5 : De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materieel in geen geval verder uit te lenen of te verhuren aan derden.

Artikel 6 : Alle door de ontlener ontleend materieel kan

- door de ontlener zelf (met voldoende mankracht – minstens 2 personen) afgehaald en teruggebracht worden met een gesloten wagen, bestel- of vrachtwagen naargelang het volume van het ontleende materieel, tijdens de openingsuren en conform de exacte data van afhalen en terugbrengen vermeld in het bruikleencontract;

- door de gemeente afgehaald en teruggebracht worden tegen een vaste vergoeding van 50 euro.

Artikel 7 : Bij het gebruik van het ontleende materieel dienen alle schriftelijke en/of mondelinge verstrekte richtlijnen aangaande de gebruiksaanwijzing en behandeling strikt nageleefd te worden. Er mag in de panelen niet genageld, noch geniet worden en evenmin gebruik worden gemaakt van duimspijkers; de panelen dienen gereinigd terug te worden geleverd.

Artikel 8 : In geval van schade dient deze onmiddellijk schriftelijk omschreven te worden, samen met de aanduiding van de oorzaak. Vervangings- of herstellingskosten zijn ten laste van de ontlener. Indien er onwil is van de ontlener om de schade te betalen, heeft het gemeentebestuur het recht om de kosten voor herstelling of vervanging in voorafname van de jaarlijkse werkingssubsidie voor de betreffende vereniging af te trekken.

Artikel 9 : Eventuele diefstal of verlies van het ontleende materieel, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk (onderdelen, reservestukken,…) vallen ten laste van de verantwoordelijke ontlener.

Artikel 10 : Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materieel.

Artikel 11 : Door het ontlenen van het materieel verklaart de ontlener zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en waarborgt de stipte naleving ervan.

Artikel 12 : Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk drie dagen nadat het betwiste feit zich heeft voorgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college beslecht.

Artikel 13 : Door het niet naleven van dit reglement kan de ontlener van verdere ontlening uitgesloten worden.

Uit te lenen materiaal:

- Schildersezels (19)

- Tentoonstellingspaneel (80)

- Spots (60)

- Ophangsystemen voor panelen (80)

- Ophangsystemen voor foyer Beuk (40).

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 september 2008.

Praktisch

Vrijetijdsloket

Torhoutstraat 9
8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08