Gemeente Kortemark

Asielzoekers en vreemdelingen

Volgende dienstverlening wordt vanuit de sociale dienst aangeboden:

Materiële opvang / Lokaal Opvang Initiatief

De huidige opvangwet (in voege vanaf 1 juli 2007) bepaalt dat elke vreemdeling die in België aankomt en politiek asiel aanvraagt in eerste instantie terecht komt in een collectieve opvangstructuur: een open asielcentrum, beheerd door de federale overheid of het Rode Kruis.
Na verloop van tijd kan de asielzoeker overgeplaatst worden naar een lokaal opvanginitiatief (LOI), ingericht door een OCMW.

Een asielzoeker heeft recht op materiële opvang tijdens de hele duur van de asielprocedure!

Het lokaal opvanginitiatief van OCMW Kortemark bestaat uit 2 woningen. Eén gezinswoning voor maximum 4 personen en één woning voor 3 alleenstaande mannen.

Wat houdt materiële opvang nu concreet in?

  • Huisvesting: de asielzoeker logeert in één van de bemeubelde locaties van het LOI.
  • Wekelijks wordt er aan de bewoner een leefgeld, afhankelijk van de gezinssamenstelling, uitbetaald. Met dit leefgeld moet de bewoner zelf instaan voor de aankoop van voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten en andere kosten.
  • Noodzakelijke kosten zoals medische kosten, kosten voor onderwijs, kosten voor vervoer, ontspanning en zo meer worden extra door het OCMW ten laste genomen.

Vanuit het OCMW wordt er sociale begeleiding aangeboden. Ook biedt het OCMW administratieve en juridische ondersteuning aan, alsook info en advies.

Financiële steun equivalent leefloon

Asielzoekers van wie hun dossier ontvankelijk werd verklaard (regularisatie voor beperkte tijd) of die erkend zijn, worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en kunnen financiële steun krijgen via het OCMW. Deze financiële steun staat gelijk aan het bedrag van het leefloon.
Ook krijgen zij de toelating om te werken, in tegenstelling tot de asielzoeker in de materiële opvang die geen financiële steun ontvangen.

Asielzoekers met een tijdelijke regularisatie kunnen na 5 jaar een machtiging tot vestiging aanvragen (dan kan de regularisatie permanent worden). Een vreemdeling die permanent geregulariseerd is, wordt ingeschreven in het bevolkingsregister en heeft recht op leefloon.

Dringende medische hulp aan illegalen

Er zijn in ons land ook een aantal illegale vreemdelingen die geen recht hebben op materiële of financiële hulpverlening. Ook mogen zij niet werken.

Deze mensen hebben enkel recht op dringende medische hulp (art. 57 §2, 1° OCMW wet).

De aanvraag tot ten laste name van dringende medische hulp moet gebeuren bij het OCMW van de woonplaats. Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat de persoon illegaal op het grondgebied verblijft, behoeftig is en dat de medische hulp noodzakelijk is.

Materiële hulp aan minderjarige kinderen van illegalen

Minderjarigen die samen met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, hebben recht op materiële opvang in een federaal opvangcentrum (art. 57 §2, 2° OCMW-wet).

De aanvraag moet gebeuren bij het OCMW van de feitelijke woonplaats van de minderjarige. Het OCMW zal dan het gezin informeren over de modaliteiten (collectieve huisvesting in open opvangcentra) en de inhoud van de materiële opvang.

Indien het gezin beslist in te gaan op het aanbod, zal het OCMW hiervoor contact opnemen met Fedasil.