Gemeente Kortemark

Erkenningsvoorwaarden Kortemarkse sportverenigingen

Artikel 1:

Komen in aanmerking voor erkenning:

1. verenigingen zonder winstoogmerk (vzw.);

2. feitelijke verenigingen.

Artikel 2:

Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging:

- een vereniging die via andere gemeentelijke erkenningreglementen reeds erkend wordt als gemeentelijke vereniging.

- een vereniging die als een subvereniging onderdeel uitmaakt van een andere vereniging welke via een gemeentelijk reglement wordt gesubsidieerd.

Artikel 3:

Om door de gemeente erkend te worden als een sportvereniging moet deze vereniging bestaan uit een groep mensen die zich structureel en duurzaam hebben georganiseerd met als primaire doelstelling het beoefenen, organiseren en/of promoten van de sport en als vereniging activiteiten aan de dag leggen met competitief of recreatief karakter waarbij een fysieke inspanning centraal staat.

Artikel 4:

De sportvereniging moet een open vereniging zijn waaronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

Artikel 5:

De sportvereniging moet beschikken over eigen statuten of indien niet voorhanden minstens over een huishoudelijk reglement.

Beide documenten kunnen ten allen tijde ter voorlegging door de sportdienst worden opgevraagd.

Artikel 6:

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 2 personen. Er moet een taakverdeling zijn met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. (Twee taken kunnen door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend.). De sportvereniging moet minimum 10 leden tellen.

Artikel 7:

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens één jaar bestaan.

Artikel 8:

De zetel van de vereniging moet in de gemeente Kortemark gevestigd zijn.

Artikel 9:

Om door de gemeente als sportvereniging erkend te kunnen worden moeten de sportieve activiteiten van de vereniging aan Kortemark gelinkt zijn.

Artikel 10:

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis Lichamelijke Ongevallen afsluiten, tenzij de sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en de leden via deze weg verzekerd zijn.

Artikel 11:

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen, binnen de gestelde termijn, op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar op de sportdienst .

Artikel 12:

Het college van burgemeester en schepenen kan indien een vereniging niet meer voldoet aan de erkenningvoorwaarden en na advies van de sportraad ten allen tijde de erkenning intrekken.

Artikel 13:

Deze regeling gaat in op 1 januari 2009.

Praktisch

Sport en zwembad

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

maandag t.e.m. vrijdag: 9 tot 12 u.