Gemeente Kortemark

Scheidingsmuren

Iedere eigenaar heeft het recht, wanneer hij aan een muur paalt, deze gemeen te maken, hetzij in zijn geheelheid, hetzij slechts gedeeltelijk, mits de verplichting, vóór elke ingebruikneming, de helft zijner waarde te betalen, en gebeurlijk de helft van de waarde van de grond, waarop hij gebouwd is. Alvorens een niet – gemene scheimuur geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen, dient deze gemeen gemaakt te worden door de waarde ervan schriftelijk en bij onderlinge overeenkomst vast te stellen tussen de eigenaar van de muur (overlater) en de aanpalende eigenaar (overnemer) en door de waarde van de gemeen te maken delen onmiddellijk te betalen. Indien de waarde niet nauwkeurig kan vastgesteld worden voor de ingebruikname, zal de waarde onder voorbehoud bepaald worden. In dit geval dient een voorschot, gelijk aan de voorlopig bepaalde waarde betaald te worden voor de ingebruikname. Zodra alle berekeningselementen definitief gekend zijn, wordt de akte van overname opgemaakt en wordt het saldo afgerekend. De overnamewaarde wordt berekend volgens het eenheidsprijzenborderel geldig voor de periode waarin het akkoord bedongen wordt en het totaal verschuldigd bedrag vereffend wordt. De gemeenmaking van de scheimuur gebeurt slechts voor de delen welke in gebruik genomen worden door de overnemer, tenzij de overlater ingevolge gemeentelijke verordeningen tot een bepaalde bouwwijze verplicht werd aan dewelke de overnemer ook onderworpen zou geweest zijn wanneer hij destijds zelf als eerste had gebouwd. De registratie van de akte van overname, door de zorgen en op kosten van de overnemer, is wettelijk verplicht binnen de 4 maanden na datum van het akkoord. De waarde van de scheimuur is steeds in functie van de aard, de dikte en de staat van bewaring, o.a. de oriëntatie, de bekleding en de ouderdom.

Voor prijzen voor gemeenmaking van scheidingsmuren en inlichtingen hierover kunt u steeds terecht bij uw architect.

Omwille van het privaatrechtelijk karakter is de gemeente niet bevoegd inzake conflicten met betrekking tot deze materie.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

 

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak