Gemeente Kortemark

Reglement borgsommen langs voetpad of borduren

Gemeentelijk reglement met betrekking tot de bepaling van borgsommen langs voetpad of borduren, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2002.

Artikel 1: De borgsom dient door de bouwheer voor het afhalen van de stedenbouwkundige vergunning te worden betaald aan de gemeentekas (te storten op rekeningnummer gemeente), en wordt na de beëindiging van de werken indien geen schade werd vastgesteld, terugbetaald.
Hiertoe zal een verklaring opgesteld worden door de technische dienst.

Artikel 2: Indien de aangebrachte schade door de bouwheer niet of onvoldoende wordt hersteld, worden de herstellingswerken ambtshalve uitgevoerd. De eigenaar wordt hiervan per aangetekend schrijven in kennis gesteld. De kosten worden ingehouden van de borgsom + aanrekenen van eventuele meerwerken.

Artikel 3: Deze borgsom die geen intresten opbrengt bedraagt:
Ingeval de openbare weg uitgerust is met voetpaden of verhardingen naast de rijweg (verharde bermen, parkeerstroken, ...): 125,- euro per 10m (of gedeelten ervan) eigendomslengte langs deze openbare weg, met een minimum van 125,- euro. Waar enkele borduren voorkomen, wordt het bedrag van de borgsom gehalveerd.

Artikel 4: Wanneer de bouwheer vaststelt dat het openbaar domein beschadigd is, dient hij dit voor de aanvang van de bouwwerken of verbouwingswerken te melden aan de technische dienst. Een afgevaardigde van de technische dienst zal dan de nodige vaststellingen uitvoeren, indien noodzakelijk met plaatsbeschrijving en fotomateriaal. Deze vaststellingen worden uitgevoerd in het bijzijn van de bouwheer of zijn afgevaardigde en dit op het door de gemeente vooropgesteld formulier.

Artikel 5: Dit besluit gaat in voor vergunningen goedgekeurd na 28 februari 2002.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak