Gemeente Kortemark

Rioolaansluiting

Sedert 1 januari 2005 geldt er een nieuwe regeling voor het uitvoeren van rioolaansluitingen: de gemeenteraad heeft beslist hiervoor samen te werken met de VMW. In geen geval mag men zelf in de openbare riolering kappen of boren.

Voor de aanvraag tot rioolaansluiting kan men een voorgedrukt formulier bekomen bij de technische dienst.

Na ontvangst van het aanvraagformulier maakt de VMW een offerte op.
Indien mogelijk wordt de aansluiting dan door de VMW binnen de 15 werkdagen na de ontvangst van het schriftelijk akkoord uitgevoerd. Na uitvoering factureert de VMW rechtstreeks aan de aanvrager.

De werken op eigen domein zijn voor de particulier zelf. Afhankelijk van de plaats moet er een zuiveringsstation geplaats worden bij nieuwbouwwoningen.

Kortemark wordt onderverdeeld in 3 zuiveringszones:

  • zone A: zuiveringszone aangesloten aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI),
  • zone B: zuiveringszone die volgens de investeringsplannen zal aangesloten worden aan een RWZI,
  • zone C: zone die niet onmiddellijk aan een RWZI zal aangesloten worden.

Voor bestaande woningen buiten zone A en B is minimum een sepische put vereist. Voor nieuwe woningen wordt een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie opgelegd. Voor bedrijven worden de lozingsvoorwaarden opgelegd via een Vlarem-vergunning.

Onlangs werd de Europese kaderrichtlijn Water van kracht. Ze verwoordt een nieuwe visie omtrent het durzaam en integraal waterbeheer.

Onder integraal waterbeheer verstaat men de onderlinge afstemming in een bepaald stroomgebied van:

  • de kwaliteits-en kwantiteitsaspecten voor water en watersystemen,
  • de waterproblematiek en problemen zoals het verlies aan biodiversiteit,
  • de verschillende maatschappelijke behoeften.

Momenteel bereidt de Vlaamse overheid een decreet voor dat deze Europese Richtlijn vertaalt naar de Vlaamse situatie.

Praktisch

Publieke ruimte

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 40