Gemeente Kortemark

Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad, ingesteld bij Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat elke gemeente ertoe gehouden is een GECORO op te richten en de leden daarvan te benoemen.

Het decreet legt een aantal  wettelijke bevoegdheden vast voor de GECORO. Zo moet de commissie onder meer advies verlenen over:

- het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

- gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

- stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen

Verder kan de GECORO op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De GECORO moet samengesteld worden uit een aantal deskundigen (bv. architecten, landmeters, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars) en verder uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertegenwoordigers uit de landbouwsector, het verenigingsleven, om zelfstandigen en ondernemers, jongeren, ouderen, natuurliefhebbers,…). De Vlaamse decreetgever heeft adviesorganen voorzien op de drie niveaus van de besluitvorming inzake ruimtelijke ordening.

  1. Vlaams-gewestelijk niveau: VLACORO (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
  2. Provinciaal niveau: PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
  1. Gemeentelijk niveau: GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Een overzicht van de leden vindt u in de bijlage terug.

 

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

 

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak