Gemeente Kortemark

Tafels, stoelen en schraagtafels

Tafels, stoelen en schraagtafels kunnen enkel door de Kortemarkse verenigingen afgehuurd worden.

Bedrag

Huurprijs: 0,40 euro per stoel per activiteit van maximaal 3 dagen,
                   1,50 euro per tafel per activiteit van maxmaal 3 dagen,
                   1,50 euro per schraaftafel per activiteit van maximaal 3 dagen.

Waarborg: 30 euro (gemeente staat in voor het transport),
                    100 euro borg per schijf van 250 stuks (gekruiste cheque).

Regelgeving

Reglement op het gebruik van tafels en stoelen goedgekeurd op 28 oktober 2003 en gewijzigd op 17 mei 2010.

Art. 1: De bovenvermelde tafels, stoelen en schraaftafels kunnen afgehuurd worden door de  gemeentelijke vereniginen voor hun activiteien in Kortemark. Elk privé-gebruik is verboden.

Art. 2: De aanvraag tot het gebruik wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. De toelating wordt gegeven op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen en volgens beschikbaarheid.

Art. 3: /

Art. 4: De gemeente staat in voor het transport de kostprijs voor het vervoer bedraagt 25 euro forfaitair. Het materieel wordt door de technische dienst geleverd de laatste werkdag voor de activiteit en teruggehaald de eerste werkdag na de activiteit. De aanvrager zorgt dat de stoelen en (schraaf)tafels ordentelijk gestapeld zijn bij ophaling.
Tevens kunnen de schraaftafels afgehaald worden waardoor het vervoer dan niet betaald moet worde.

Art. 5: Waarborg

Voor de levering van het materiaal overhandigt de huurder een borg van 100 euro per schijf van 250 stuks (schraagtafels, tafels of stoelen), hetzij in speciën hetzij door middel van en gekruiste cheque. Wanneer het materiaal niet beschadigd is na gebruik, wordt de borg vrijgegeven. Beschadiging, overbrengen naar een andere locatie zonder toelating of niet ordentelijk opstapelen van het materiaal geeft aanleiding tot het voorlopig inhouden van de borg. Het Schepencollege beslist nopens elk schadegeval of onregelmatigheid welke som wordt afgehouden van de borg.

In geval van beschadiging zal de aanvrager hoofdelijk instaan voor het volledige bedrag van de herstellingskosten.

Art. 6: Afwijkingen op dit reglement of gevallen die niet in dit reglement zijn voorzien, worden geval per geval door het Schepencollege behandeld.

Art. 7: Het besluit van de Gmeenteraad dd. 1 juli 2003 betreffende het reglement op het gebruik van tafels en stoelen wordt ingetrokken.

Art. 8: Onderhavig reglement heeft uitwerking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Praktisch

Omgevingsloket

Technische dienst

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Openingstijden

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.