Gemeente Kortemark

Stedenbouwkundige vergunning, melding of vrijstelling

Vergunningsplicht

Voor het bouwen, verbouwen of slopen hebt u in principe altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen zoals het wijzigen van het aantal woongelegenheden, wijzigen van functie van een gebouw, het uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,... Naar gelang van de aard en omvang van de werken zijn er 4 verschillende dossiersamenstellingen waaruit u moet kiezen :

  • Aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling
  • Aanvragen met uitgebreide dossiersamenstelling
  • Aanvragen voor technische werken
  • Aanvragen voor terreinaanlegwerken
  • Aanvraag voor een verkaveling
  • Aanvraag voor een verkavelingswijziging

Voor meer info welk type van aanvraag vereist wordt kunt u zich wenden tot het omgevingsloket of www.ruimtelijkeordening.be.

De nodige formulieren voor de aanvraag van zo'n vergunning én bijkomende informatie kun je krijgen aan het omgevingsloket of op www.ruimtelijkeordening.be.

De bestemmingsvoorschriften bepalen uiteindelijk of je aan een stedenbouwkundige vergunning krijgt of niet.

Meestal moet men voor het opmaken van een bouwaanvraagdossier beroep doen op een architect, in sommige gevalle mag men echter de plannen zelf tekenen.

Wordt die vergunning je geweigerd en ben je het daar niet mee eens, dan kan je beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge).

Vrijstellingen of meldingen

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering de vergunningsplicht echter omgezet in een meldingsplicht.

Een overzicht van de meldingsplichtige werken vindt u via  http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14452.  

Andere werken of handelingen zijn zelfs volledig vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning.

Een overzicht van de vrijgestelde werken vindt u via http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14458.

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen echter alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Aan het omgevingsloket kunt u steeds navragen of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak