Gemeente Kortemark

Nieuwe wet op vrijwilligerswerk

Met een groep vrijwilligers organiseren wij een zwerfvuilactie. Het bestuur van onze seniorenvereniging is wekelijks op post om de zaal klaar te zetten. Wij begeleiden de bewoners van het rusthuis tijdens de uitstap. Elk weekend sta ik als leider paraat bij de jeugdbeweging,...

Allemaal voorbeelden van vrijwilligerswerk waarop de nieuwe wet 'Wet betreffende de rechten van vrijwilligers' van toepassing is (gestemd op 19-05-2006, in werking sedert 01-08-2006).

Deze nieuwe wet is het resultaat van 10 jaar aandringen vanuit vrijwilligersorganisaties om de vrijwilligers beter te beschermen. Echter, de vrijwilliger is met deze nieuwe wet dan wel beter beschermd, de organisatie die met vrijwilligers werkt, krijgt hiermee een grotere rol toebedeeld. Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Betere bescherming voor de vrijwilliger

Vooreerst stelt de nieuwe wet heel duidelijk dat vrijwilligerswerk een recht is voor iedereen! Werklozen, bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten, leefloners, personen met een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, of zonder gewaarborgd inkomen voor bejaarden, ... Allen mogen ze vrijwilligerswerk doen zonder gevaar voor hun uitkering (let wel: in de uitvoeringsbesluiten moeten de voorwaarden nog omschreven worden). Ook asielzoekers zullen dankzij de nieuwe wet vrijwilligerswerk mogen verrichten.

Verder komt er een wettelijke grondslag voor een belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers (waarbij de organisatie kan kiezen tussen een werkelijke en een forfaitaire onkostenvergoeding) en zullen bepaalde elementen uit het arbeidsrecht niet meer op vrijwilligers van toepassing zijn (vb. de bepalingen over nachtarbeid).

Wellicht de belangrijkste innovatie is het gegeven dat vanaf nu de vrijwilliger niet meer aansprakelijk is voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk (uitgezonderd in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout). Naar analogie met de arbeidswetgeving, wordt de aansprakelijkheid hier gelegd bij de organisatie die de vrijwilliger 'tewerkstelt'. Dit betekent dat een vrijwilliger niet langer het risico loopt om zwaar in de geldbuidel te moeten tasten, indien hij tijdens zijn vrijwilligerswerk een andere persoon schade berokkent, iets kapot maakt, een ongeval veroorzaakt, ...

Grotere verantwoordelijkheid voor de organisatie

Die verschuiving van de 'aansprakelijkheid' van de vrijwilliger naar de vrijwilligersorganisatie is meteen de belangrijkste verandering voor de organisaties, samen met de verplichting om een verzekering te nemen voor deze aansprakelijkheid.

Probleem feitelijke vereniging

In geval van een feitelijke vereniging blijft het element aansprakelijkheid een probleem.
In een feitelijke vereniging valt het vermogen en de aansprakelijkheid van de organisatie immers samen met het vermogen en de aansprakelijkheid van de leden van de feitelijke vereniging. Dat betekent concreet dat indien de feitelijke vereniging geen verzekering heeft afgesloten, of indien de dekking van de verzekering onvoldoende is,het de feitelijke vereniging is die zal moeten opdraaien voor de schade veroorzaakt door de vrijwilligers.
Uiteindelijk zijn het dus de leden van die feitelijke vereniging die de kosten zullen moeten dragen. De nieuwe wet heeft hier een ontsnappingsmogelijkheid gezorgd door te bepalen dat de vrijwilliger die de organisatienota tekent van een feitelijke vereniging, niet als lid van die feitelijke vereniging beschouwd wordt en dus ook niet mee de aansprakelijkheid kan dragen. De verantwoordelijken van de feitelijke vereniging, die in die hoedanigheid in de organisatienoa staan, kunnen van deze mogelijkheid echter geen gebruik maken. Dit wijst nogmaals duidelijk op het belang van een goede verzekering!

Wat nu? Nog even afwachten!

Wat moeten we nu doen? Vooral nog even rustig afwachten. De nieuwe wet legde de grote lijnen vast. De details moeten nog uitgewerkt worden via Koninklijke Besluiten en die laten nog op zich wachten.

Vrijwilligersorganisaties die deel uitmaken van een provinciale of nationale koepel (sportverenigingen, socio-culturele verenigingen, ...) kunnen in alle geval terecht bij de secretariaten van hun koepel.

Wie de evoluties op de voet wenst te volgen, kan een abonnement nemen op het gratis E-zine van het Steunpunt Vrijwilligerswerk (http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/vrijwilligerswerk/Pages/default.aspx).
Of contacteer het Steunpunt op vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be - tel. 050 40 34 87.

Hieronder vindt u eveneens een PowerPointvoorstelling rond vrijwilligerswerk.
Deze PowerPointvoorstelling is enkel ter informatie van de Kortemarkse verenigingen en andere geïnteresseerden en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Praktisch

Cultuur

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

Iedere dag van 9 tot 12 u.