Gemeente Kortemark

Subsidiereglement Kortemarkse sportverenigingen

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Aard

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden aan sportverenigingen een basissubsidie vermeerderd met subsidies voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de kwaliteitscriteria opgenomen in het hiernavolgend reglement, uitgekeerd.

Artikel 2: Periode

De subsidiëring van het lopende werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande volledig afgesloten werkingsjaar. De begin- en einddatum van deze periode kan verschillen volgens vereniging en/of sporttak.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

Artikel 3: Erkenning

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie moeten de sportverenigingen door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningreglement omscheven erkenningvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van de gemeentelijke sportraad, over de erkenningen.
De erkenning wordt voor de vereniging jaarlijks verlengd door het invullen van het formulier voor gemeentelijke erkenning, dat door het gemeentebestuur aan de verenigingen wordt toegezonden. Het college van burgemeester en schepenen kan indien een vereniging niet meer voldoet aan de erkenningvoorwaarden en na advies van de sportraad ten llen tijde een erkenning intrekken.

Artikel 4: Procedure

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

- Het reglement en de aanvraagformulieren worden voor de 28/29 februari van elk jaar door de sportdienst aan alle erkende verenigingen toegestuurd. De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren voor 15 mei ingediend bij het gemeentebestuur.

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 15 juni van het betrokken jaar.

- Tussen 15 juni en 1 juli van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of bij de toezichthoudende overheid.

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 15 september van het betrokken jaar.

Artikel 5: Beperking

Een sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6: Verantwoording

- De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.

- Enkel leden van een vereniging die voldaan hebben aan alle voorwaarden van een lidmaatschap gested door deze vereniging, komen in aanmerking voor de hiernavolgende berekening van de subsidies. Dit kan o.a. gaan van het betalen van een lidgeld tot, indien vereist, een medische controle. De zogezegde 'slapende leden' die eventueel nog voorkomen op federatielijsten maar die voor het verantwoordingsjaar niet aan de clubvoorwaarden hebben voldaan, komen dus niet in aanmerking.

- Onrechtmatig verkregen subsidies kunnen door het gemeentebestuur worden teruggevorderd.

Artikel 7: Verdeling van het in het budget ingeschreven subsidiebedrag

 • 35% van het totale bedrag als basissubsidie
 • 65% op basis van kwaliteitsnormen

Het in het budget ingeschreven totale subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens er sportverenigingen bijkomen of wegvallen.

Hoofdstuk 2: TOEKENNING VAN EEN BASISSUBSIDIE

Artikel 8: Parameters voor de toekenning van de basissubsidie

- Er wordt een basissubsidie (35% van het totale subsidiebedrag) voorzien voor de dagelijkse werking van de club.

 • Per erkend sportvereniging wordt een basisbedrag van 50,00 euro weerhouden.
 • Het resterend bedrag wordt verdeeld in een puntensysteem, volgens de hierna volgende criteria. Het behaalde puntentotaal wordt omgezet in een subsidiebedrag.

Aantal leden van de vereniging:

Parameters:

 • Aantal competitieve leden vanaf 19 jaar: 1 punt/10leden
 • Aantal competitieve leden tot en met 18 jaar: 1 punt/5leden
 • Aantal recreatieve leden: 1 punt/15leden
 • Aantal onbezoldigde bestuursleden 1 punt/3 leden
 • Totaal aantal trainers (ook niet gediplomeerde): 1 punt/trainer

De vereniging neemt actief deel aan (een) erkende competitie(s):

Parameers:

- de vereniging neemt actief deel aan (een) erkende competitie(s)

of erkende wedstrijden 20 punten

- de vereniging neemt actief deel aan (een) erkende jeugdcompetitie(s)

of erkende jeugdwedstrijden 30 punten

Hoofdstuk 3: TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOLGENS VASTGESTELDE KWALITEITSNORMEN

Artikel 9: Algemeenheden

Het is de betrachting van dit subsidiereglement bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportverenigingen. Om deze reden wordt 65% van het totalesubsidiebedrag verdeeld volgens kwaliteitscriteria. Dit gedeelte van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sporvereniging op het vlak van in art. 10 opegeven doelstellingen. De beoordeling geeurt per doelstelling op basis van enkele kwaliteitscriteria waaraan de sportvereniging dient te voldoen. Deze kwaliteitscriteria wordt geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.

Artikel 10: Doelstellingen

Doelstelling 1: een kwaliteitsvol sporttechnisch kader

Doelstelling 2: een goed uitgebalanceerd jeugdbeleid

Doelstelling 3: een ruim sportaanbod gebracht op een verantwoorde manier

Doelstelling 4: een goed gestructureerde sportvereniging

Artikel 11: Parameters voor de kwaliteitsnormen

Doelstelling 1: Een kwaliteitsvol sporttechnisch kader

1. Werken met gediplomeerde trainers die leden vanaf 19 jaar begeleiden

2. Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing

3. Beschikken over een hoofdtrainer die de kwaliteit van het sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt

4. Werken met gediplomeerd scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers, e.d.m.

Parameters voor de kwaliteitscriteria voor een kwaliteitsvol sporttechnisch kader

1. Werken met gediplomeerde trainers (enkel door V.T.S. erkende diploma's)

Parameter:

3/4 het aantal gediplomeerde trainers die leden vanaf 19 jaar begeleiden 5p/trainer

2. Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing

Parameters:

Het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de trainers, mbt functie in de club, die leden vanaf 19 jaar begeleiden: 5 ptn per organisatie

Het aantal bijscholingen gevolgd door de trainers, met betrekking tot functie in de club, die leden vanaf 19 jaar begeleiden 3 ptn ter bijsch. per trainer.

3. Beschikken over een hoofdtrainer die de kwaliteit van het sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt

Parameters:

Beschikken over een gediplomeerde hoofdtrainer: 5 punten

Beschikken over een uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving van hoofdtrainer waarin de kwalitatieve ondersteuning van het trainerkorps als opdracht wordt opgenomen of waarin minimumdrie van de volgende opdrachten opgenomen zijn: 5 punten

Opdrachten opgenomen in de functiebeschrijving:

1. De hoofdtrainer is het aanspreekpunt voor trainers en bestuurders voor de sportieve werking;

2. De hoofdtrainer omschrijft jaarlijks de doelstellingen van het trainerkorps;

3. De hoofdtrainer evalueert minstens 1 keer per jaar het trainerkorps;

4. De hoofdtrainer informeert en stimuleert het trainerskorps tot het volgen van een opleiding en bijscholing;

5. De hoofdtrainer organiseert minstens 1 keer per jaar een bijscholing voor het trainerkorps;

6. De hoofdtrainer stelt de nodige trainingsinformatie ter beschikking van het niet gediplomeerde trainerskorps

4. Werken met gediplomeerde scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers, e.d.m.

Parameters:

Beschikken over een gekwalificeerde scheidsrechter: 2 ptn per scheidsrechter

Beschikken over een gekwalificeerde tijdopnemer: 2 ptn per tijdopnemer

Beschikken over een ander gekwalificeerde officieel: 2 ptn per officieel

Doelstelling 2: een goed uitgebalanceerd jeugdbeleid

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:

 • Werken met gediplomeerde jeugdtrainers
 • Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing specifiek voor jeugdtrainers
 • Beschikken over een hoofdjeugdtrainer die de kwaliteit van het sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt

Parameters voor de kwaliteitscriteria voor een kwaliteitsvol jeugdsporttechnisch kader

1. Werken met gediplomeerde jeugdtrainers

Parameters:

Het aantal gediplomeerde trainers die leden tot en met 18 jaar begeleiden: 5 ptn per trainer

Het valoriseren van het diplomaniveau

P bemerking: enkel de diploma's met een specialisatie in de sporttak eigen aan de sportvereniging worden in aanmerking genomen

2. Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing specifiek voor jeugdtrainers:

Parameters:

Het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de jeugdtrainers, mbt de functie in de club: 5 ptn per organisatie

Het aantal bijscholingen gevolgd door de jeugdtrainers, mbt tot de functie in de club: 3 ptn per bijsch. per trainer

3. Beschikken over een hoofdjeugdtrainer die de kwaliteit van het jeugdsporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt

Parameters:

Beschikken over een gediplomeerde hoofdjeugdtrainer (? hoofdtrainer): 5 punten

Beschikken over een uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving van de hoofdjeugdtrainer waarin de kwalitatieve ondersteuning van het jeugdtrainerkorps als opdracht wordt opgenomen of waarin minimum vier van de volgende opdrachten opgenomen ijn: 5 punten

Opdrachten genomen in de functiebeschrijving:

1. De hoofdjeugdtrainer is het aanspreekpunt voor trainers, bestuurders of ouders voor de sportieve werking;

2. De hoofdjeugdtrainer omschrijft jaarlijks de doelstellingen van het jeugdtrainerkorps;

3. De hoofdjeugdtrainer evalueert minstens 1 keer per jaar het jeugdtrainerkorps;

4. De hoofdjeugdtrainer informeert en stimuleert het jeugdtrainerkorps tot het volgen van opleiding en bijscholing;

5. De hoofdjeugdtrainer organiseert minstens 1 keer pe jaar een bijscholing voor het jeugdtrainerkorp;

6. De hoofdjeugdtrainer stelt de nodige trainingsinformatie ter beschikking van het niet gediplomeerde jeugdtrainerkorps.

Doelstelling 3: een ruim sportaanbod gebracht op een verantwoorde manier

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:

 • De vereniging organiseert zelf tornooien, individuele wedstrijden of meeting buiten de reguliere competitie
 • De vereniging organiseert trainingen voor haar leden
 • De vereniging organiseert proefsessies of initiaties in haar sporttak of andere promotionele acties
 • De vereniging organiseert naast haar gewoon aanbod sportieve nevenactiviteiten voor de leden
 • De vereniging werkt actief mee aan eigen gemeentelijke of intergemeentelijke sportevenementen of aan sportactiviteiten van een openbaar bestuur op het grondgebied van Kortemark

Parameters voor de kwaliteitscriteria voor een ruim sportaanbod gebracht op en verantwoorde manier

 1. De vereniging organiseert zelf tornooien, individuele wedstrijden of meetings buiten de reguliere competitie

Parameters:

3/4 aantal tornooien 5 punten/tornooien

3/4 aantal individuele wedstrijden 5 punten/wedstrijd

3/4 aantal meetings: 5 punten/meeting

2. De vereniging organiseert tijdens het sportseizoen wekelijks minimum één training voor haar leden en dit onder leiding van één of meerdere gediplomeerde trainers

Parameters:

3/4de vereniging organiseert tijdens het sportseizoen wekelijks minimum één training o.l.v. gediplomeede trainers voor haar lede vnaf 19 jaar 20 punten

3/4de vereniging organiseert tijdens het sportseizoen wekelijks minimum één training o.l.v. gediplomeerde jeugdtrainers voor haar leden tot en met 18 jaar 30 punten

3. De vereniging organiseert eenmalige proefsessies of initiatiereeksen in haar sporttak of andere promotionele acties die ook openstaan voor niet-leden

Parameters:

3/4 aantal proefsessies, initiatiereeksen of promotionele acties 5 punten/proefsessie, initiatiereeks of actie

3/4 folder voor deelnemers en/of voor nieuwe leden 5 punten

4. De vereniging organiseert naast haar gewoon aabod sportieve nevenactiviteiten voor de leden die vooral duidelijk aangekondigd worden of gecommuniceerd worden naar de leden

Parameters:

3/4 aantal sportieve nevenactiviteiten 2 punten/activiteit

5. De vereniging werkt actief mee aan eigen gemeentelijke sportevenementen, evenementen van ht M.I.V.O.S. of aan sportactiviteiten van een openbaar bestuur op het grondgebied van Kortemark

Parameters:

3/4 aantal medewerkingen in clubverband 5 punten/medewerking

Doelstelling 4: een goed gestructureerde sportvereniging

De sportvereniging heeft een goede en duidelijke structuur:

 • De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw.)
 • De vereniging beschikt over een eigen clubblad
 • De vereniging heeft een eigen website
 • de vereniging is lid van de sportraad
 • de vereniging is lid van een erkende Vlaamse sportfederatie
 • de vereniging heeft een jeugdcel die fungeert als spreekbuis tussen de jeugd en het bestuur
 • de bestuursleden van de vereniging nemen deel aan erkende vorming vanuit de federatie of erkende organisatie

Parameters voor de kwaliteitscriteria voor een goedgestructureerde portvereniging

1. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Parameter: de vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw): 20 punten

2. De vereniging beschikt over een eigen clubblad

Parameter: Clubblad aan alle leden van min. 4 pagina', telkens met min. 2 artikels (? uitslagen) en met min. 2 nummers/jaar 8 punten
Clubblad wordt bij verschijnen telkenmale ook aan de sportdienst bezorgd.

3. De vereniging heeft een eigen website

Parameter: een goed bijgehouden en geactualiseerde website5 punten

4. De vereniging is lid van de sportraad

Parameters:

Aangesloten bij de sportraad 10 punten

Aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad: 15 punten

De afgevaardigde is lid van de raad van bestuur 5 punten

5. De vereniging is lid van een erkende Vlaamse sportfederatie

Parameter: lidmaatschap bij een erkende sportfederatie 10 punten

6. De vereniging heeft een jeugdcel die fungeert als spreekbuis tussen de jeugd en het bestuur

Parameter: de verenging beschikt over een jeugdcel bestaande uit een vertegenwoordiging van de jeugdtrainers én van de leden tot en met 18 jaar 10 punten

7. De bestuursleden nemen aan specifieke erkende vorming vanuit de federatie of erkende organisatie (bv. ivm bestuurskader) 5 punten

Praktisch

Sport en zwembad

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

maandag t.e.m. vrijdag: 9 tot 12 u.