Gemeente Kortemark

Reglement gemeentelijke Sportraad

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

Hoofdstuk 1: DOELSTELLING

Art. 1.

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Hij doet dit onder andere door:

  • Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid,hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
  • Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw vansportinfrastructuur in de gemeente;
  • Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
  • Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbehoefening en kaderopleiding;
  • De deelname aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving (decreet 5/4/1995);
  • Het geven van advies aangaande de subsidiëring van de gemeentelijke sportverenigingen.
  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  • De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Hoofdstuk 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

Art. 2. De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 3.
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde:
Alle sportverengingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
Deskundigen inzake sport woonachtig in de gemeente.

Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, één kind aan. Dit lid dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Zij/hij moet lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die hij/zij vertegenwoordigt
Zij/hij mag niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen.

Art. 5.
Alle leden zijn stemgerechtigd.

Art. 6.
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport zal als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen.

Art. 7.
Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een medewerker aan, die de vergaderingen bijwoont. Dit is de gemeentelijke sportfunctionaris.

Art. 8.
Een vereniging, organisatie, instelling die lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in art. 3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.

Art. 9.
Tot de bevoegdhed van de algemene vergadering behoren:
De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;
De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
De jaarlijkse goedkeuring van het financieel verslag en de begroting van de sportraad;
Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan
Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

RAAD VAN BSTUUR

Art. 10.
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

Art. 11.
De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.

Art. 12.
De gemeentelijke sportfunctionaris wordt aangeduid als administratieve medewerker.

Art. 13.
De schepen bevoegd voor de sport zal als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de raad van bestuur.

Art. 14.
De duur van een mandaat van een lid van de raad van bestuur bedraagt 3 jaar. Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de raad van bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

Art. 15.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 16.
De raad van bestuur fungeert ook als dagelijks bestuur van de sportraad.

Hoofdstuk 3: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD

Art. 17.
Elk jaar worden het financieel verslag van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Hoofdstuk 4: ERKENNING

Art. 18.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

Art. 19.
De gemeenteraad bepeelt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erkenning van de sportraad en van de wering van de sportraad, inzonderheid betreffende:
Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezenmet inbegip van de termijn binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht;
De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte adviezen inneemt;
Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen;
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement.

Art. 20.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.

Art. 21.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.

Art. 22.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden ingericht.

Hoofdstuk 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 23.
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergdering bij gewone meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

 

Praktisch

Sport en zwembad

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

maandag t.e.m. vrijdag: 9 tot 12 u.