Gemeente Kortemark

Aangifte overlijden

Als er in je naaste omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer, die het overlijden vaststelt. Als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, dient de politie te worden verwittigd om de nodige vaststellingen te doen.

Wanneer?

De wet bepaalt geen termijn van aangifte van overlijden.
In elk geval met het lijk niet begraven worden voor het overlijden is aangegeven, dus is men verplicht zo vlug mogelijk de ambtenaar van de burgerlijke stand op de hoogte te stellen gezien alleen hij/zij bevoegd is om toestemming te geven voor de begraving of crematie.

Waar?

Het overlijden moet aangegeven worden aan de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Wie?

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan, in een zelden geval gebeurt dit door een familielid, buren, ...
De toelating tot begraven/crematie wordt gegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand ten vroegste 24 uur na het overlijden.

Documenten

De aangifte van het overlijden gebeurt door voorlegging van:

 • Een medisch statistisch formulier model IIIC, waarop de vaststellende arts vermeldt of dit overlijden te wijten is aan natuurlijke oorzaak of aan een gewelddadige oorzaak.
 • Trouwboekje, bij ongehuwden trouwboekje ouders.
 • Identiteitskaart van de overledene.
 • Rijbewijs van de overledene (eventueel parkeerkaart).
 • Attest laatste wilsbeschikking, dit enkel voor niet-inwoners.
 • Aanvaardingsbewijs van de gemeente/stad waar de overledene wenst begraven te worden, dit voor begraven buiten Kortemark.
 • Aanvraag nieuwe grafconcessie of aanvraag bijzetting in een bestaande grafconcessie.
 • Begrafenisgegevens: plaats van begraven, uur van begraving, begrafeniswijze.
 • Attest van de geneesheer dat geen implantaten op batterijen aanwezig zijn of dat deze werden verwijderd.
  • Bij crematie: - de aanvraag tot crematie,
                       - het verslag van de behandelende en de beëdigde geneesheer

Bij de aangifte van een overlijden worden volgende documenten uitgereikt aan de aangever(s):

 • Verlof tot vervoer en begraven.
 • Enkele uittreksels uit de overlijdensakte (voor de familie, ziekenkas, ...)
 • Eventueel verlof tot crematie/verlof tot vervoer van lijk en as

Laatste wilsbeschikking

Als er geen specifieke wensen van de overledene gekend zijn, dan beslist de langstlevende echtgenoot, de bloed- of naaste verwanten over de wijze van de teraardebestelling. De laatste wilsbeschikking, inzake de teraardebestelling kan blijken uit:

 • De overledene kan zijn of haar wensen mondeling kenbaar gemaakt hebben.
 • Een geschrift (bv. testament).
 • De registratie van de laatste wilsbeschikking kan gebeuren bij de dienst bevolking, waar het wordt opgenomen in het bevolkingsregister (zie laatste wilsbeschikking). 

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.