Gemeente Kortemark

Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap of aandoening, kunnen in de regeling voor werknemers een toeslag krijgen bij hun kinderbijslag. Zoals alle kinderen hebben zij ook recht op de leeftijdsbijslagen en kunnen zij een sociale toeslag krijgen op basis van de situatie van het gezin. 
Zelfstandigen hebben een eigen regeling (www.rsvz.be).

Wanneer hebt u recht op de toeslag?

U hebt recht op een toeslag op de kinderbijslag, als:

 • Iemand in het gezin werknemer is (of werkloos, ziek of gepensioneerd),
 • Het kind recht heeft op kinderbijslag,
 • Het kind niet ouder is dan 21 jaar,
 • De handicap of aandoening van het kind voldoet aan wettelijke criteria.
  De Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid controleert die. 

Evaluatie van de handicap of aandoening

De arts van de FOD Sociale Zekerheid evalueert de handicap of aandoening van het kind aan de hand van 3 pijlers:

 • De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening,
 • De gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijks leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, ...),
 • De gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, ...).

Hij kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen. 

Als de medische toestand van het kind verandert, kunt u om een nieuwe evaluatie vragen bij uw kinderbijslagfonds.

Als uw kind voor het eerst begin te werken (ook met een leercontract), brengt het kinderbijslagfonds de FOD Sociale Zekerheid daarvan op de hoogte. Hun medische dienst kan dan beslissen de handicap of aandoening opnieuw te evalueren, behalve als het gaat om werk in een beschutte werkplaats, met een studentencontract of IBO-contract. Intussen wordt minstens de basiskinderbijslag verder betaald.

Een inschrijving als werkzoekende leidt nooit tot een nieuwe evaluatie.

Opgelet!

Voor 1 mei 2009 vielen kinderen geboren voor 1 januari 1993 onder een oud evaluatiesysteem waarin ze pas recht hadden op de toeslag als ze minstens 66% lichamelijk of geestelijk gehandicapt waren. 
Sinds 1 mei 2009 vallen aanvragen voor die kinderen ook onder het evaluatiesysteem met punten. Hierdoor hebben kinderen die op 1 mei tussen 16 en 21 jaar zijn en vroeger geen recht hadden op de toeslag dat nu misschien wel. 
Een medische evaluatie volgens het nieuwe systeem kunt u aanvragen bij uw kinderbijslagfonds.
Ook wie op 1 mei 2009 nog een toeslag krijgt binnen het oude systeem, kan een nieuwe aanvraag indienen in het puntensysteem. 
Opgelet: de nieuwe evaluatie kan zowel tot een hoger als tot een lager bedrag leiden. Raadpleeg dus eerst het overzicht van aandoeningen die in het nieuwe systeem tot een hogere toeslag leiden. Of contacteer de FOD Sociale Zekerheid met vragen over de medische criteria (www.handicap.fgov.be). 

Wanneer de periode van de erkenning afloopt, wordt de handicap of aandoening automatisch herzien volgens het nieuwe systeem. Voor wie nog tot 21 jaar een erkenning heeft in het oude systeem, is er geen ambtshalve herziening meer. U kunt altijd zelf een nieuwe aanvraag indienen in het nieuwe systeem.

Heeft een jongere die werkt nog recht op de toeslag?

Ja, in elk geval tot 31 augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt, van 1 september van het jaar waarin de jongere 18 wordt tot de maand waarin hij 21 wordt, als hij:

 • Werkt in een beschutte werkplaats, al dan niet meer een leercontract,
 • Werkt met een erkend leercontact en zijn inkomen niet hoger ligt dan 520,08 euro bruto per maand,
 • Werkt als jobstudent, maximum 50 dagen per jaar,
 • Studeert en werkt met een gewoon arbeidscontract of als zelfstandige, maar hoogstens 240 uren per kwartaal. Als de jongere na de zomervakantie verder studeert, mag hij zelfs onbeperkt werken in het 3de kwartaal (juli tot september),
 • Werkt met een IBO-contract (individuele beroepsopleiding), 
 • Een sociale uitkering ontvangt na een van die activiteiten of een wachtuitkering krijgt (een werkloosheidsuitkering voor iemand die nog niet gewerkt heeft).

Contacteer uw kinderbijslagfonds als de jongere zich niet in een van bovengenoemde situaties bevindt.

Deel elke wijziging in de gezins- of beroepssituatie van de jongere mee aan het kinderbijslagfonds.

Alle bedragen zijn geïndexeerd en gelden vanaf 1 december 2012.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.