Gemeente Kortemark

Natuurvergunning/kapvergunning

Het natuurbehoudsdecreet streeft naar het behoud van de natuur én naar de verbetering ervan.

Daarom zijn bepaalde wijzigingen van vegetatie (historisch permanent grasland, moerassen, duinvegetaties, ...) en van kleine landschapselementen (bermen, bomen, dijken, houtkant, haag, holle weg, hoogstamboom, ...) in bepaalde gevallen hetzij verboden, hetzij onderworpen aan een natuurvergunning, hetzij onderworpen aan een meldingsplicht.

De inwoners van Kortemark moeten een natuurvergunning/melding indienen bij de milieudienst van de gemeente.

In de gemeente Kortemark is er ook een gemeentelijk kapreglement. Het reglement meldt dat een boom pas kan worden geveld na de toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Hieronder kunt u het aanvraagformulier voor een kapvergunning terugvinden.
Als bijlagen voegt u een liggingsplan toe met daarop de te kappen bomen en de gebouwen in de omgeving.
Voeg ook een foto toe van de te kappen bomen en vermeld wat aangeplant zal worden als herstelmaatregel.

Vergunning voor het kappen of vellen van bomen

Voor het kappen van bomen is altijd een vergunning nodig. Welke vergunning je moet aanvragen hangt af van de situatie. Daarbij speelt de omtrek van de boom een rol, ook de bestemming van de grond waarop de boom zich bevindt, of het gaat om een alleenstaande boom, bomen in lijnverband of bomen in bosverband.

Hierbij enkele vuistregels om door het bos de bomen te kunnen zijn:

Kappen van bomen in een bos:

Voor ontbossing:
     Stedenbouwkundige vergunning nodig.


Bomen kappen in een bos waarbij de grond niet van bestemming verandert:
     Zonder vergunning wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheersplan.
Indien dit niet het geval is, moet u voorafgaand aan de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos:

Kappen van bomen met een stamomtrek van minimum 1 meter op 1 meter boven het maaiveld:
     Stedenbouwkundige vergunning is nodig als niet gelegen in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied binnen 15
     meter van een vergund gebouw.
Kappen is nodig in kader van bouwvergunning plichtige activiteiten:
     Stedenbouwkundige vergunning is nodig.
Kappen van bomen met een stamomtrek van minstens 30 cm:
     Kapvergunning is nodig (indien geen stedenbouwkundige vergunning vereist is).

Kappen in natuur- of landbouwgebied:

Kappen van bomen in groen-, park-, buffer- en bosgebieden als niet gelegen op een huiskavel binnen de 100 meter van een vergund gebouw:
     Natuurvergunning is nodig (als geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd).
Kappen van bomen in agrarische gebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met bijzondere waarde, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurontwikkelingsgebieden, RAMSAR-gebieden, vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden verder dan 100 meter van een vergund gebouw op een woonkavel:
     Natuurvergunning is nodig (als geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd).
Kappen van bomen in andere natuur- of landbouwgebieden verder dan 100 meter van een vergund gebouw op een woonkavel:
     Natuurmelding (als geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd werd).
Kappen van bomen op huiskavels binnen de 50 meter van vergunde gebouwen in groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied of binnen de 100 meter van vergunde gebouwen in de andere natuur- of landbouwgebieden:
     Stedenbouwkundige vergunning of kapvergunning nodig (zie hoger).

Kapvergunningen, natuurvergunningen en natuurmeldingen vraag je aan bij de milieudienst.
Stedenbouwkundige vergunningen vraag je aan bij de dienst stedenbouw.

Let op: kappen is verboden tussen 15 maart en 21 september omwille van broedende vogels. Vaak wordt bij het rooien een heraanplant opgelegd.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.