Gemeente Kortemark

Reglement projectsubsidie

Art. 1

- Definitie projectsubsidie:

Een project is een activiteit of een bundeling van activiteiten binnen een (bestaande) werking met een experimenteel en/of vernieuwend karakter, dit kan vormend en/of thematisch zijn. Een project mag geen louter financiële activiteit zijn.

 

- De startsubsidie is bedoelt voor nieuw startende verenigingen die niet binnen het algemeen subsidiereglement vallen. Dit bijvoorbeeld omwille van de verplichting van een 1 jarig bestaan.

 

Art. 2

-De subsidiepot van de project/startsubsidie bedraagt € 1500.

-Een bepaald initiatief kan maximaal 50 % (€ 750) van de totale projectsubsidiepot ontvangen.

-Indien er meer dan twee initiatieven per jaar indienen, wordt op basis van de bewijsvoering en het ingediende dossier beslist hoe de verdeling van het subsidiebedrag gebeurt.

 

Art. 3

-Dit subsidiereglement is van toepassing op jeugdorganisaties die zich met hun werking voornamelijk op de gemeente Kortemark richten.
-Wat verstaan we onder jeugdorganisaties?:

 • Alle klassieke jeugdwerk: jeugdverenigingen die onder een nationale koepel vallen (scouts, Chiro, KLJ, KSA, JNM, …) en jeugdhuizen.
 • Wat komt nog in aanmerking? Alle andere lokale werkingen gericht naar en georganiseerd door en voor kinderen en jongeren die niet binnen een andere categorie van de gemeente vallen (cultuur, sport, …), bv. jeugdbrandweer.

-Welke organisaties komen niet in aanmerking voor subsidies?

 • Politieke jongerenorganisaties die gelinkt zijn aan een (moeder)partij.
 • Organisaties die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) niet onderschrijven.

 

Art. 4

-Organisaties moeten via een gedegen bewijsvoering aantonen dat ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het secretariaat hiervoor is de Dienst vrije tijd (jeugddienst).

 

-Om in aanmerking te komen voor een startsubsidie moet een uitgewerkt en gemotiveerd plan ingediend worden bij het secretariaat, dit bestaat uit een motivatiebrief met daarin uitgelegd:

 • Hoe de vereniging georganiseerd is (verantwoordelijken)
 • Wat de doelgroep is (geografisch, leeftijd, specifieke doelgroep)
 • Indien mogelijk: planning van activiteiten (data, uren, locaties, …)
 • Doelstellingen
 • Het gevraagde subsidiebedrag moet gemotiveerd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting, offertes, facturen, …
  Indien er een vorm van dubbele betoelaging is, dient dit voorgelegd te worden bij de indiening van de subsidies. Bijvoorbeeld: Steun koepelorganisatie, steun vanuit fondsen zoals de koning Boudewijnstichting, andere gemeentelijke, provinciale of Vlaamse toelagen of subsidies.
 • De jeugdraad en de gemeente kunnen als extra voorwaarde opleggen, dat de organisator hen vermeld in de communicatie (logo op affiches, flyers, online communicatie, …) en/of om tijdens evenementen een vlag of spandoek uit te hangen.

 

 

-Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet er een gemotiveerd plan ingediend worden bij  het secretariaat:

 • Dit bestaat uit een motivatiebrief met daarin uitgelegd wat het project juist inhoudt en kan verder gestaafd worden met foto’s, affiches, drukwerk, …
 • Het gevraagde subsidiebedrag moet gemotiveerd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting, offertes, facturen, …
  Indien er een vorm van dubbele betoelaging is, dient dit voorgelegd te worden bij de indiening van de subsidies. Bijvoorbeeld: Steun koepelorganisatie, steun vanuit fondsen zoals de koning Boudewijnstichting, andere gemeentelijke, provinciale of Vlaamse toelagen of subsidies.
 • De jeugdraad en de gemeente kunnen als extra voorwaarde opleggen, dat de organisator hen vermeld in de communicatie (logo op affiches, flyers, online communicatie, …) en/of om tijdens evenementen een vlag of spandoek uit te hangen.

 

Art. 5:

-Vooraf

 • Aanvragen die 2 maanden voor de start van de werking of het project worden ingediend, kunnen vooraf op de jeugdraad besproken worden. Zo kan je dus al weten of je vanuit de jeugdraad een positief of negatief advies ontvangt.

- Uitbetaling

 • Subsidies worden verdeeld op basis van het voorbije werkjaar, onder een werkjaar verstaan we de periode van 1 september tot 31 augustus.
 • De deadline voor het indien van de bewijsstukken (facturen) is 1 oktober.
 • De controle van de ingediende dossiers gebeurt door de jeugdraad en de jeugddienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een vergadering georganiseerd in de loop van de maand oktober.
 • Na controle van de dossiers wordt een verdeling van de subsidies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen (CBS). Het CBS zal in laatste instantie over de verdeling beslissen.

 

Art. 6:

-Sancties kunnen getroffen worden tegen verenigingen die bewust onjuiste of onvolledige informatie bezorgen bij het indienen van de subsidiedossiers.
-Deze sancties kunnen zijn:

 • weigering van (een deel van) de subsidies
 • terugvordering van uitgekeerde subsidies
 • intrekking erkenning vereniging, uitgestelde erkenning voor nieuwe verenigingen

-De uiteindelijke beslissing voor het nemen van sancties ligt bij het CBS.

 

 

(project)naam organisatie:  
Verantwoordelijken:
 Naam & voornaam

Contactgegevens

 
 Naam & voornaam

Contactgegevens

 
 Naam & voornaam

Contactgegevens

 
Aanvraag in het kader van(schrap wat niet past) Startsubsidie / Projectsubsidie
 Korte omschrijving  

 

 

 

 

Datum activiteit / periode project  
Voorstel tot bedrag van subsidie  
Rekeningnummer uitbetaling subsidie
BE
Bijlages (motivatiebrief, offertes, facturen, financieel verslag, voorbeelden, …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Verantwoordelijken                         Handtekeningen                                             Datum

 

………………………………………….                                                                                                       ………………………………...

 

………………………………………….

 

(Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 september 2019)

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 - 12 u.