Gemeente Kortemark

Algemeen subsidiereglement jeugdwerk

Art. 1:
Dit subsidiereglement is van toepassing op jeugdorganisaties die zich met hun werking voornamelijk op de gemeente Kortemark richten.

Wat begrijpen we onder jeugdorganisaties?

 • Alle klassieke jeugdwerk: jeugdverenigingen die onder een nationale koepel vallen (scouts, Chiro, KLJ, KSA, JNM, …) en jeugdhuizen.
 • Wat komt er nog in aanmerking?: alle lokale werkingen gericht en georganiseerd door en voor kinderen en jongeren die niet binnen een andere categorie van de gemeente vallen (cultuur, sport, …), bv. jeugdbrandweer

Art. 2:

-Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten deze verenigingen:

 • Een regelmatige werking aantonen (activiteiten, instuif, …)
 • 1 jaar werking hebben

-Welke organisaties komen niet in aanmerking voor subsidies?

 • Politieke jongerenorganisaties die gelinkt zijn aan een (moeder)partij
 • Organisaties die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) niet onderschrijven

Art. 3:

 • Organisaties moeten via een gedegen bewijsvoering aantonen dat ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het secretariaat hiervoor is de Dienst vrije tijd (jeugddienst).
 • Subsidies worden verdeeld op basis van het voorbije werkjaar, onder een werkjaar verstaan we de periode van 1 september tot 31 augustus.
 • De deadline voor het indien van de bewijsstukken is 1 oktober.
 • De controle van de ingediende dossiers gebeurt door de jeugdraad en de jeugddienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een vergadering georganiseerd in de loop van de maand oktober.
 • Na controle van de dossiers wordt een verdeling van de subsidies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen (CBS), die in laatste instantie beslist over de verdeling.
 • Indien er een vorm van dubbele betoelaging is, dient dit voorgelegd te worden bij de indiening van de subsidies. Bijvoorbeeld: Steun koepelorganisatie, steun vanuit fondsen zoals de koning Boudewijnstichting, andere gemeentelijke, provinciale of Vlaamse toelagen of subsidies.

Art. 4:

-Sancties kunnen getroffen worden tegen verenigingen die bewust onjuiste of onvolledige informatie bezorgen bij het indienen van de subsidiedossiers .
-Deze sancties kunnen zijn:

 • weigering van (een deel van) de subsidies
 • terugvordering van uitgekeerde subsidies
 • intrekking erkenning vereniging.

-De uiteindelijke beslissing voor het nemen van sancties ligt bij het CBS.

Art. 5:

-Voor de verdeling van de subsidies verdeeld volgens het puntensysteem, onderscheiden we 2 soorten verenigingen: Jeugdhuizen en Jeugdbewegingen.

 • A: De subsidiepot voor jeugdhuizen bedraagt € 1015
 • B: De subsidiepot voor jeugdbewegingen bedraagt € 3300.

- Deze subsidiepotten worden verdeeld op basis van de behaalde punten (Deel A en B).

Deel A: Puntenverdeling jeugdhuizen

 

-Organisatie van manifestaties ter bevordering van het maatschappelijk werk:

 • 15 punten: Bands, comedy, voordracht, vorming, ... (per avond/nacht/dag)
 • 5 punten: fuif, thema avond, fifa toernooi, film, karaoke, …
 • Komen niet in aanmerking: uitzending tv-programma’s, voetbalmatchen.

 

-Medewerking initiatieven adviesraden/gemeentelijke diensten:

 • De activiteiten die hiervoor in aanmerking komen worden op de jeugdraad vastgelegd. Na de activiteit wordt de medewering van iedere vereniging geëvalueerd.
 • Indien een vereniging meegewerkt heeft ontvangt ze hiervoor per activiteit 30 punten.

 

-Aanwezigheid jeugdraad:

 • Iedere jeugdvereniging die een vertegenwoordiger naar de jeugdraad stuurt krijgt hiervoor 10 punten. Per jeugdraad max. 10 punten per organisatie, per persoon kan je maar 1 organisatie vertegenwoordigen)

 

-Aantal gediplomeerde bestuursleden:

 • 20 pt/lid
 • Welke diploma’s, attesten komen in aanmerking?: EHBO cursus (met bewijsstuk), cursus georganiseerd door jeugdhuiskoepel.
 • Heropfrissing EHBO: +5 punt/jaar
 • Andere hierboven niet benoemde cursussen kunnen goedgekeurd worden op de jeugdraad.


-De organisatie van een weekend levert 30 punten op:

 • Een weekend bestaat uit minstens 1 overnachting
 • Georganiseerd voor bestuursleden (en regelmatige bezoekers)
 • De bewijsvoering gebeurt op basis van een huurovereenkomst van de verblijfplaats

 

-Organisatie van een interne teambuilding (uitstap pretpark, paintball, …):

 • 5 punten/activiteit
 • Activiteiten tijdens een weekend (vorig punt) kunnen niet meegeteld worden voor een teambuildingsactiviteit
 • Bewijsvoering op basis van kasticketjes, …


-Samenwerking met andere (erkende) Kortemarkse verenigingen voor het organiseren van een activiteit met openbaar karakter:

 • 15 punten per activiteit
 • alle deelnemende verenigingen mogen dit indienen
 • samenwerking met de jeugdraad en/of gemeente tellen hierbij niet

 

-Organisatie solidariteitsactie:

 • Per jaar 30 punten
 • De winst van de activiteit gaat naar een goed doel
 • Een activiteit die georganiseerd wordt voor een organisatie binnen het sociaal werk (instelling, rusthuis, …)

 

Deel B: Puntenverdeling jeugdverenigingen

 

- Het aantal betalende en verzekerde leden en leiders: 1 punt/ lid

- De regelmatige organisatie van jeugdwerking voor volgende doelgroepen (per doelgroep/20 pt.):

 • 6-12 jarigen
 • 12-16 jarigen
 • +16 jarigen

 

Organisatie van een activiteit:

 • 15punt/activiteit
 • met een openbaar karakter (bv. fuif, bar, kerstmarkt, …) al dan niet volledig zelf georganiseerd

 

-Samenwerking met andere (erkende) Kortemarkse verenigingen voor het organiseren van een activiteit met openbaar karakter. 

 • + 15 punten
 • alle deelnemende verenigingen mogen dit indienen.

 

-Organisatie solidariteitsactie:

 • Per jaar 30 punten
 • De winst van de activiteit gaat naar een goed doel
 • Een activiteit die georganiseerd wordt voor een organisatie binnen het sociaal werk (instelling, rusthuis, …)

 

-Medewerking initiatieven adviesraden/gemeentelijke diensten:

 • De activiteiten die hiervoor in aanmerking komen worden op de jeugdraad vastgelegd. Na de activiteit wordt de medewering van iedere vereniging geëvalueerd.
 • Indien een vereniging meegewerkt heeft ontvangt ze hiervoor per activiteit 30 punten.

 

-Aanwezigheid jeugdraad:

 • Iedere jeugdvereniging die een vertegenwoordiger naar de jeugdraad stuurt krijgt hiervoor 10 punten. Per jeugdraad max. 10 punten per organisatie, per persoon kan je maar 1 organisatie vertegenwoordigen)

 

- Aantal gediplomeerde/ gevormde leiders:
Ter bewijsvoering dient er een lijst opgegeven te worden van de actieve leiding.

Hierop kan je aanduiden of een leider ofwel binnen categorie A of B valt.
Er kunnen 5 extra punten per leider per jaar behaald worden, indien er binnen Vak C een cursus gevolgd werd. Per leider kan je dus maximaal 10 of 15 punten halen (5+5 of 10+5)

 

A

Leiding met Animator/HA/I attest (bewijs gevolgde vorming) pedagogisch diploma of 1ste jaar volledig afgewerkt (lijst te controleren door jeugdraad)

10 punten
B

Leiders zonder attest

5 punten
C Extra punten, bijkomende cursus tijdens werkjaar:

-Upgrade van Animator => Hoofdanimator => Instructeur

-Opfriscursus EHBO, cursus redder

-Andere, bv: werken in de hoogte, doelgroepenwerking, …

Andere niet benoemde cursussen kunnen goedgekeurd worden op de jeugdraad.

5 punten

 

-Deelnemers bij kampen en weekends enkel voor leiding: 1 punt/deelnemer/nacht

 

-Deelnemers bij kampen en weekends voor leiding en leden:

 • 2 punten/deelnemer/nacht
 • bewijsvoering: huurovereenkomst en deelnamelijst

Ar. 6:
Naast de subsidies verdeeld volgens het puntensysteem, hebben we ook nog subsidies voor investeringen in duurzaam materiaal/ verbouwingen (€ 4570) en personen vervoer (€ 1775).
Eventuele overschotten hierop zijn forfaitair te verdelen over de erkende jeugdverenigingen.

 

Art. 7: Personenvervoer

Verenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gebruik van openbaar vervoer en andere collectieve vervoersvormen (boot, ...).

 • De kosten die in aanmerking komen gelden enkel voor vervoer tot aan de Belgische grenzen. Bij gecombineerde aankopen die de grens overschrijden onderzoekt de jeugddienst de kost tot aan de grens en wordt deze meegenomen in de berekening.
 • Kosten voor het meenemen van fietsen mogen mee ingebracht worden.
 • Openbaar vervoer kan integraal ingebracht worden.
 • De maximum toelage voor niet openbaar busvervoer is 50 % van het factuurbedrag.
 • Kilometervergoeding voor personenwagens komt niet in aanmerking
 • Is er een tekort op deze post, dan worden alle, in aanmerking komende verenigingen, procentueel uitbetaald.
 • Bewijsvoering: facturen of tickets dienen ingediend te worden bij het subsidiedossier met per ticket de verantwoording voor welke uitstap dit was.

 

Art. 8: Investeringen Lokaal en Duurzaam materiaal

Wat komt er in aanmerking? Investeringen in materialen met een duurzaam karakter:

 • Het is voor een langere periode bruikbaar (spelmateriaal, kampeermateriaal audiovisueel materiaal, ingemaakte kasten, bar … )
 • Reduceren van verbruik: aankoop van nieuwe koelkast, lampen met een ecologisch(er) label, …
 • Toegankelijker maken van het lokaal: wegwerken drempels, …
 • Geen verbruiksmaterialen (voor spelen) zoals: vijzen, plakband, verf, stiften, touw, papier, vuilzakken, poetsmateriaal, … *
 • De maximum subsidie bedraagt 50 % van de factuur
 • Is er een tekort op deze post, dan worden alle in aanmerking komende verenigingen procentueel uitbetaald
 • Bewijsvoering: Indienen van aankoopbonnen/facturen, gegroepeerd per aankoop of investering. Met eventueel wat uitleg erbij. + eventueel positief advies jeugdraad.

* Eigen herstellingen van materiaal, met zogenaamde ‘verbruiksmaterialen’ dienen vooraf voorgelegd te worden aan de jeugdraad. Na goedkeuring van het voorgelegd project volgt dit dezelfde weg als de aankoop van andere duurzame materialen.

 

(Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 september 2019)

Praktisch

Jeugddienst

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 - 12 u.