Gemeente Kortemark

Burgerbudget: reglement en indienen voorstellen

In de gemeenteraad van maandag 16 november 2020 werd het eerste reglement voor een gemeentelijk burgerbudget goedgekeurd. Burgers, maar ook verenigingen of vzw’s uit Kortemark kunnen een projectvoorstel indienen, dat de lokale bevolking ten goede komt en nog niet in het meerjarenplan is voorzien of er mee in strijd is. Tijdens de huidige legislatuur is hiervoor elk jaar een bedrag van maximaal 5.000 euro opzij gezet.

Je eigen voorstel kan je via dit invulformulier aan ons bezorgen. Lukt het je niet, laat dan zeker iets weten via communicatie@kortemark.be.

Hieronder vind je het reglement voor het burgerbudget. Je kunt het ook in pdf-formaat downloaden via de links hiernaast.

Artikel 1: Doelstelling

Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de toekenning van toelagen aan projecten die in aanmerking komen voor het burgerbudget.

Artikel 2: Doelgroep

Onder de vorm van het participatietraject “Burgerbudget” kunnen een natuurlijk persoon vanaf de leeftijd van 16 jaar, een feitelijke vereniging, een vzw en een privaatrechtelijke rechtspersoon (vb. een nv, bvba, …) gedomicilieerd of met maatschappelijke -/ exploitatiezetel in Kortemark, projecten indienen voor de besteding van de bedragen zoals vastgelegd in artikel 3.

Artikel 3: Begroting
 1. Voor het burgerbudget wordt in de legislatuur 2020-2025 jaarlijks een bedrag voorzien van 5.000 euro. Het best scorende project krijgt het gevraagde budget en kan uitgevoerd worden. Het resterende budget wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld, op voorwaarde dat dit restbedrag volstaat om nog extra projecten te financieren.
 2. De toelage kan niet aangewend worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks aan het project verbonden zijn (zoals verplaatsingskosten, kosten gemaakt tijdens vergaderingen over het project…).
Artikel 4: Bekendmaking en voorwaarden
 1. Via de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad, de verschillende sociale mediakanalen en affiches en flyers wordt het project toegelicht aan de inwoners van Kortemark.
 2. Projecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Het project moet de inwoners van Kortemark ten goede komen.
 • Het project moet plaatsvinden in een van de deelgemeenten van Kortemark op openbaar domein.
 • Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het gemeentebestuur.
 • Het project mag nog niet voorkomen in het meerjarenplan van het gemeentebestuur of hiermee in conflict zijn.
 • Het project mag van het gemeentebestuur geen andere subsidies ontvangen.
 • Voor het project mag een maximale toelage van 5.000 euro worden gevraagd. Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • Het project, ingediend voor 2021 moet kunnen worden uitgevoerd tegen ten laatste 31 december 2021. Deze logica herhaalt zich ook voor de daaropvolgende jaren in de huidige legislatuur.
 • Het project mag niet van volgende aard zijn:
  • o levensbeschouwelijk evenement
  • o commerciële activiteit
  • o activiteit met een politiek doeleinde
  • o fondsenwerving
 • Deze voorwaarden zijn cumulatief.
Artikel 5: Aanvraag

De projectvoorstellen kunnen telkens ingediend worden tot en met 25 december via de gemeentelijke website www.kortemark.be of, wanneer men niet over toegang tot het internet beschikt of hier onvoldoende kennis van heeft, via een invulformulier dat bij het lokaal bestuur kan worden opgevraagd.

Artikel 6: Eerste selectie

Na controle op het wettelijk kader en de ingediende financiële raming van het project, neemt het lokaal bestuur telkens uiterlijk op 15 januari contact op met de indieners van de projectvoorstellen om feedback te geven. Projecten die niet voldoen aan de voorwaarden zullen niet weerhouden worden. Projecten die wel aan de criteria voldoen, stromen door naar het wedstrijdgedeelte.

Artikel 7: Stemming weerhouden projecten
 1. Er wordt vanuit drie groepen gestemd op de verschillende projecten: de stemmen van de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen zijn goed voor 30 procent van de score, de stemmen van de leden van de verschillende gemeentelijke adviesraden en de stemmen van het publiek elk voor 35 procent van de score. Het publiek kan zijn stem uitbrengen via een invulformulier op de gemeentelijke website, waar ook de verschillende projecten worden voorgesteld.
 2. Elke stemgerechtigde kan voor maximaal drie projecten stemmen, in de vorm van een top-drie: drie punten voor de eerste plaats, twee punten voor de tweede plaats en één punt voor de derde plaats. In het geval er slechts op één project gestemd wordt, krijgt dit project drie punten. In het geval er op twee projecten gestemd wordt, krijgt het project op de eerste plaats 3 punten en het project op de tweede plaats 2 punten.
 3. Voor de publieksstemming kunnen enkel inwoners van Kortemark ouder dan 16 jaar, en enkel na registratie, hun stem uitbrengen.
 4. Een projectvoorstel moet minstens van 25 verschillende stemmers een plaats in hun top-drie gekregen hebben om in aanmerking te komen voor de definitieve selectie.
 5. Leden van een adviesraad kunnen enkel als lid van een adviesraad hun stem uitbrengen en niet ook nog eens apart als inwoner.
 6. De stemperiode loopt van 1 februari tot en met 26 februari.
 7. De bekendmaking van de uitslag gebeurt via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen.
Artikel 8: Rangschikking en uitvoering van de weerhouden projecten
 1. Het best scorende project krijgt het gevraagde budget en wordt uitgevoerd (rekening houdend met de ondergrens van 25 unieke stemmen). Het resterende budget wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld (mits de ondergrens van 25 unieke stemmen).
 2. Projecten kunnen uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon, feitelijke vereniging, vzw of privaatrechtelijke rechtspersoon. De vooropgestelde termijn voor uitvoering loopt van 1 maart tot en met 31 december.
 3. Alle realisaties worden eigendom van de Gemeente Kortemark.
Artikel 9: Uitbetaling prefinanciering
 1. Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project. Alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond door bewijsstukken. De organisator ontvangt 50% van de toelage na toekenning en 50% na uitvoering van het project.
 2. Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het lokaal bestuur van Kortemark.
Artikel 10: Inwerkingtreding

Dit reglement gaat in voege vanaf 16 november 2020 en geldt tot het einde van de huidige legislatuur.

op 17 november
Nieuwsoverzicht