Gemeente Kortemark

RUP Deprez

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Deprez is gelegen ten oosten van de kern Kortemark, gelegen langsheen de Lichterveldestraat. Het plangebied omvat de site van het bedrijf Deprez Construct en enkele percelen gelegen tussen de site Deprez Construct en de Lichterveldestraat.

De planningsbevoegdheid voor dit plan ligt in principe bij de provincie West-Vlaanderen. Omwille van meerdere relevante lokale aanknopingspunten, de kleinschaligheid van het plan en de beperkte wijzigingen ten opzichte van de bestaande juridische toestand, besliste de deputatie van provincie West-Vlaanderen de opmaak van het plan te delegeren aan de gemeente Kortemark.

Met dit RUP wenst de gemeente de ruimtelijke bestemmings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het plangebied vast te leggen.

Het college heeft in zitting van 5 april 2019 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Deprez goedgekeurd. Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van dit RUP.

Publieke raadpleging

Tijdens de periode van de publieke raadpleging: van dinsdag 28 mei 2019 tot en met 27 juli 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Per brief tegen ontvangstbewijs aan het loket van de dienst omgeving gemeentehuis Kortemark, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark
  • Per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortemark, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark
  • per mail omgevingsloket@kortemark.be.

Naar aanleiding van de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Het infomoment vindt plaats op woensdag 26 juni om 20 uur in De Beuk (zaal Foyer), Torhoutstraat 9 in Kortemark.

 Documenten inkijken

De startnota en de procesnota van de RUP Deprez zijn digitaal te raadplegen bij de downloads in de linkerkolom van deze webpagina.

De analoge documenten liggen tijdens de periode van publieke raadpleging ter inzage op het loket van de dienst omgeving, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark. Dit elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

De startnota vormt de start van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De procesnota is een informatief en evoluerend document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

op 24 mei
Nieuwsoverzicht