Gemeente Kortemark

Leden voor de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) gezocht!

Oproep GECORO 2019-2025 gemeente Kortemark

Interesse in planning en ruimtelijke ordening? De gemeente Kortemark zoekt 5 deskundigen en 7 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen!

 

Kortemark beschikt, net als elke andere Vlaamse gemeente, over een ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’ of kortweg ‘GECORO’. Deze officiële commissie adviseert de gemeenteraad in ruimtelijke dossiers: ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke beleidsplannen, stedenbouwkundige verordeningen,… De GECORO kan advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. De vraag kan zowel van de gemeente komen als op eigen initiatief van de commissie.

 

De GECORO van de gemeente Kortemark zoekt 12 stemgerechtigde leden en 11 plaatsvervangers:

 • 5 deskundigen en 4 plaatsvervangers.
 • 7 vertegenwoordigers en per vertegenwoordiger telkens 1 plaatsvervanger van volgende maatschappelijke geledingen:
  • o een milieu- of natuurvereniging
  • o een vereniging van werkgevers of zelfstandigen
  • o een vereniging van lokale handelaars
  • o een vereniging van landbouwers
  • o een vereniging van werknemers
  • o een sociale huisvestingsmaatschappij
  • o een vereniging of organisatie voor andersvaliden.

 

Het mandaat van een GECORO- lid duurt 6 jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De leden van de GECORO ontvangen presentiegelden per bijgewoonde vergadering.

 

Wie zoekt de GECORO precies?

 • Deskundigen: de deskundigheid van de leden hangt af van hun opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring, huidig lidmaatschap, voeling met wat in de gemeente leeft,… Daarnaast moeten ze kennis hebben van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Kortemark.
 • Vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen: mensen met voeling met wat in de gemeente leeft, mensen met interesse in ruimtelijke ordening, mensen die het zien zitten om ambtelijke rapporten en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen.
 • Je mag geen lid zijn van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen. Deskundigen kunnen eveneens geen gemeentepersoneel zijn.
 • Je hoeft niet in de gemeente Kortemark te wonen.
 • Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat binnen een overlegstructuur hoogstens 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Die regel is van toepassing op alle adviesraden, dus ook op de GECORO.
 • De GECORO is bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving en dit inzake leeftijd, afkomst en sociale klasse.

 

Wil je je kandidaat stellen voor de GECORO?

Je kandidatuur dient ten laatste woensdag 24 april in ons bezit te zijn en kan als volgt bezorgd worden:

 • analoog via: Gemeente Kortemark (dienst Omgeving), Stationsstraat 68, 8610 KORTEMARK.
 • digitaal via: omgevingsloket@kortemark.be (plaats in het onderwerp: ‘kandidatuur GECORO’).

 

Denk aan het volgende:

 • Kandidatuur deskundige
  • o Bezorg een motivatiebrief en eventuele overtuigingsstukken met betrekking tot je deskundigheid.
  • o Noteer zeker je naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, geboortedatum en beroep.
 • Kandidatuur vertegenwoordiger en plaatsvervanger van een maatschappelijke geleding
  • o Voor de afvaardiging van de geledingen is het belangrijk dat de kandidaturen worden ingediend door de vereniging zelf.
  • o Noteer een motivatie inzake deskundigheid van de vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger.
  • o Noteer van de vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger zeker volgende gegevens: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, geboortedatum en beroep.

 

Meer info: Sofie Van Steenbrugge, secretaris GECORO Kortemark (051 57 51 34 of omgevingsloket@kortemark.be).

op 18 maart
Nieuwsoverzicht