Gemeente Kortemark

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOOR WINDTURBINES IN KORTEMARK VERNIETIGD

Op 22 februari 2017 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Departement Omgeving, afdeling West-Vlaanderen voor het plaatsen van twee windturbines in de omgeving van de Krekebekestraat in Kortemark.

Er werden in totaal 937 bezwaren ingediend en het college van burgemeester en schepenen adviseerde de vergunning ongunstig. Echter werd de vergunning toch afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 18 augustus 2017.

Het college van burgemeester en schepenen besloot om tegen deze beslissing in beroep te gaan en op 8 januari 2019 werd de stedenbouwkundige vergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad is van oordeel dat de beoordeling in het kader van de goede ruimtelijke ordening niet eenduidig en onzorgvuldig is. Daarnaast werd er in de vergunning ten onrechte afgeleid dat het landschap reeds aangetast is door veel bebouwing. De Raad bevestigt dat het landschap vrij is van bebouwing en een wijds karakter vertoont.

Tenslotte stelt de Raad ook vast dat het beleid van de gemeente niet mag genegeerd worden in de vergunning, zeker aangezien de ontwikkeling al concreet werd ingezet met het RUP Zuiderpark. Er werd bij de beoordeling met andere woorden te weinig aandacht besteed aan de gewenste en reeds ingezette gewenste ontwikkeling.

INFO:

op 24 januari
Nieuwsoverzicht