Gemeente Kortemark

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Het takenpakket van de dienst stedenbouw & Ruimtelijke ordening bestaat uit twee grote luiken:

  • het vergunningenbeleid:

De dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening staat de inwoners van de gemeente bij om op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en administratieve bepalingen inzake ruimtelijke ordening.

In de meest brede zin van het woord betekent dit: de wijze waarop een samenleving omgaat met de beschikbare ruimte, onder andere, stedenbouw, structuurplannen, uitvoeringsplannen en bouwmisdrijven behoren tot deze materie.

Meer info omtrent deze complexe materie vind je op www.ruimtelijkeordening.be

  • ruimtelijke planning:

Het ruimtelijk beleid wordt uitgestippeld aan de hand van een aantal planningsinstrumenten. Deze plannen geven een toekomstvisie van het gewenste ruimtelijk beeld van de gemeente. De dienst ruimtelijke ordening coördineert de opmaak en uitvoering van deze plannen. Het betreft het structuurplan, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het secretariaat van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is eveneens gevestigd bij de dienst ruimtelijke ordening.

Met deze plannen wordt vastgelegd wat de bouwmogelijkheden zijn voor bepaalde percelen en welke specifieke voorschriften er gelden.

U kan hier terecht voor:

  • alle bouwaanvragen
  • stedenbouwkundige vergunningen & verkavelingsvergunningen
  • aanvragen voor het verbouwen,uitbreiden,herbouwen of afbreken van bestaande gebouwen
  • de aanvragen voor bestemmingswijzigingen van gebouwen
  • de aanvragen voor reliëfwijzingen, ontbossingen
  • het afleveren van stedenbouwkundige attesten en inlichtingen
  • verkavelingsaanvragen en wijzigingen
  • het verlenen van inzage in het gewestplan 

Algemene stedenbouwkundige vragen kun je stellen aan het omgevingsloket door:

-          een e-mail te sturen naar omgevingsloket@kortemark.be ;

-          te bellen naar tel. 051 57 51 34;

-          langs te gaan bij het omgevingsloket (gemeentehuis 1ste verdieping)

Specifieke vragen over ruimtelijke ordening en stedenbouw kan je stellen aan de stedenbouwkundig ambtenaar. Let wel dit is enkel mogelijk op afspraak via het omgevingsloket.